Archief nieuwsberichten

2014

24 december 2014: De voorzieningenrechter heeft ons bezwaarschrift tegen de door het stadsdeel verleende kapvergunning voor hotel Arena helaas afgewezen. 

16 december 2014: Burgemeester van der Laan verklaart ons bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een festival door Loveland in het Oosterpark op Koningsdag 2014 ongegrond. Hij laat daarmee het bestreden besluit in stand. Ondanks het feit dat het festival al was gehouden, vonden wij het een principekwestie omdat o.i. de burgemeester het festival wel had toegewezen aan het stadsdeel Oost maar daarbij niet expliciet het Oosterpark als festivallocatie had genoemd. Wij blijven van mening dat de motivering, zowel door het stadsdeel Oost als de burgemeester geen hout snijdt. Toch  laten wij het niet  aankomen op een rechtzaak omdat het onzeker is of de rechter wel meegaat in onze stellingname.

7 december 2014: we dienen een bezwaarschrift in tegen de bomenkap die noodzakelijk zou zijn voor de uitbreidingsplannen van Hotel Arena. Door de grootte van het uitbreidingsplan van Hotel Arena lijkt van de verparking van hun tuin weinig terecht te komen. Dit is niet wat ons destijds beloofd is. Zo nodig vragen we opnieuw voorlopige voorzieningen aan. Lees verder >>

1 december 2014 ontvingen we een reactie van het stadsdeel op onze vragen over het vervolg op de buurtconsultatie.

17 november ontvingen we de verslagen van de buurtconsultaties. Op 29 oktober de consultatie met belanghebbenden, en de 30e oktober met de buurt. We zijn als VVO niet erg gelukkig met de gang van zaken. Zie ook onze nieuwsbrief.

30 oktober 2014:  uitnodiging voor buurtconsultatie om 20.uur 

Misschien heeft u al een uitnodiging gezien in de Echo van deze week. Op donderdagavond 30 oktober  organiseert het Stadsdeel Oost een avond om van u, als buurtbewoner, te horen hoe u denkt over de evenementen in het Oosterpark. Deze buurtconsultatie komt voort uit de afspraken die onze vereniging dit voorjaar heeft gemaakt met de voorzitter van de bestuurscommissie Ivar Manuel. Naast het kappen van minder bomen kwamen we overeen dat Ivar Manuel zich ervoor ging inzetten om het locatieprofiel (de regels voor evenementen) zodanig aan te passen dat er geen grote besloten festivals mogelijk zijn in het park. Maar daarmee is de bestuurscommissie van het stadsdeel nog niet overtuigd. En de lobby van de organisatoren van de evenementen blijft ook actief. Het is dus belangrijk om ons standpunt via de buurtconsultatie met kracht naar voren te brengen. Thema’s die besproken worden zijn: de rol van het park voor de buurt, de openbaarheid, de grote evenementen en aantallen bezoekers, de geluidsbelasting en de schade aan het park.

Voor het overleg met het stadsdeel over de buurtconsultatie hebben wij deze punten verder uitgewerkt in ons discussiestuk “Naar een nieuw locatieprofiel voor het Oosterpark”. U kunt het gebruiken voor uw inbreng op de bijeenkomst  aanstaande donderdag .

Tijd en plaats: Donderdagavond 30 oktober. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur. Locatie: CBK: Oranje Vrijstaatkade 71 (achter het Stadsdeelhuis)

Inspraakreactie bestuurscommissie 23 september 2014 Op dinsdagavond 23 september heeft de VVO bij de bestuurscommissie ingesproken over ‘Oplossingen voor sluiting van het Oosterpark in 2015’. Zie hier de inspraaktekst.

8 september 2014 brief aan de gemeenteraadsfracties van Amsterdam vanwege agenderen bomenkap in het Oosterpark Op de agenda van de gemeenteraad van 10 september 2014 staat een punt van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de plannen voor het kappen van bomen in het Oosterpark. Dit geïnspireerd door de protestmars van de actiegroep ‘Omsingeling Oosterpark’ tegen ‘massale’ bomenkap en het project ‘verdubbeling van het Oosterpark’. Per mail heeft de vereniging alle fracties ons standpunt over de bomenkap en verdubbeling van het park laten weten zodat ze die in hun afweging kunnen meenemen.

8 september 2014 begint de eerste fase van het project ‘verdubbeling’ van het Oosterpark. Er is een zeer uitgebreid draaiboek, en dat lees je hier >>.

31 augustus 2014: protestmars door de actiegroep Omsingeling Oosterpark. Onder de leuzen “Stop massale bomenkap Oosterpark .. 450 bomen” en “Stop project Verdubbeling Oosterpark per direct!” organiseert de actiegroep Omsingeling Oosterpark aanstaande zondag een  naar het park. Enkele leden hebben ons als bestuur van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark gevraagd wat we vinden van dit protest. We steunen de protestmars niet. Lees verder >>

9 augustus 2014: melden van geluidsoverlast bij Appelsap.  

6 augustus 2014: De Vereniging heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het plaatsvinden van het Appelsap festival op zaterdag 9 augustus 2014. Dit in lijn met de eerdere bezwaren tegen King’s Loveland op de afgelopen koningsdag. Reden is dat de vorige stadsdeelraad heeft besloten dat er jaarlijks maar één besloten evenement mag plaatsvinden in het Oosterpark. Zie Bezwaarschrift Appelsap 2014 Vrienden van het Oosterpark.

20 mei 2014: In de afgelopen week hebben de meeste leden een e-mail gekregen van een actiegroep die zich omsingeling Oosterpark noemt. Wij kunnen ons voorstellen dat deze e-mail vragen oproept. Lees verder>>.

14 mei 2014: in een interview met Mark van Dongen in de Echo wordt als belangrijk punt de buurtconsultatie opgevoerd. Uit de loopgraven en praten met de buurt. We houden u op de hoogte! lees verder >>

10 mei 2014: Parool bericht over ons accoord en belicht vooral de evenementen en verminderde bomenkap. lees verder>>

2 mei 2014: Toezeggingen van het stadsdeel: Minder bomenkap en weren van grote besloten evenementen uit het Oosterpark. Beroepsprocedure bij rechtbank gestopt. Lees verder>>

20-4-2014: Het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark heeft op 10 april aan alle leden van de vereniging laten weten dat zij, samen met een aantal actieve leden, in bespreking is met de nieuwe bestuurscommissie van het stadsdeel over de bomen en de evenementen. Het is een laatste poging om te onderzoeken of praten niet meer kan opleveren dan juridische procedures.  We hopen op dinsdagavond de uitkomsten van deze gesprekken/onderhandelingen op onze site te kunnen plaatsen. Op donderdag 24 april wordt dit stuk ter beoordeling en stemming voorgelegd aan onze leden in onze  Algemene ledenvergadering.

Verrassend, en ook wel verwarrend qua timing in dit kwetsbare proces van overleg, is de omsingelingsactie van het Oosterpark op 23-4, de avond voorafgaande aan onze ledenvergadering.  Deze actie  gaat  niet uit van het bestuur, maar is een persoonlijk initiatief van Ernst Sonneveldt en Hans Olykan.

11-4-2014 Opnieuw een bezwaarschrift. Nu tegen Loveland met Koningsdag. Dit wordt een opzet naar de volgende procedure, omdat het toewijzen van het park aan Loveland in strijd is met eerdere afspraken in de deelraad waarbij er slechts één afsluiting in het park is toegestaan per jaar. Lees verder>>

27-03-2014. De Vrienden hebben een reactie gestuurd op de antwoorden die zij van het stadsdeel kregen op het raadsadres van december. Uit de overzichten van de evenementen blijkt opnieuw dat het Oosterpark het zwaarst belast wordt en dat er geen sprake is van spreiding. Het stadsdeel blijft volhouden dat er sprake was van participatie van bewoners (pt 3). Wij haalden de feiten boven tafel en die spreken voor zich…

19 maart 2014:  verkiezingen. Wie nemen het op voor ons park en parken in het algemeen? lees verder>>

11 maart 2014 vergadert de deelraad van Oost voor het laatst voor de verkiezingen. Na de uitspraak over onze voorlopige voorziening heeft de SP vragen gesteld, vooral omdat het nu hard te maken is dat het DB de raad slecht heeft geïnformeerd. Aanvankelijk zou dit besproken worden in de Raad, maar kennelijk is toch beslist dit hete hangijzer over de verkiezingen heen te tillen. Lees ook dichtbij>>

3 maart 2014: bijeenkomst Huize Frankendael. Sprekers zijn DRO- planologen Jos Gadet en Wouter van der Veur. De nieuwe parkmanager Fred Scheepmaker stelt zich voor. Ook was er is gelegenheid om met elkaar en met stadsdeelwethouder Groen en Openbare Ruimte, Nevin Özütok in gesprek te gaan.

19 februari 2014: uitspraak over de voorlopige voorzieningen mbt de iepen rond de muziekkoepel: de iepen blijven in ieder geval staan tot de integrale zitting voor de meervoudige kamer van de amsterdamse rechtbank medio mei. De drie iepen zullen de komende weken extra voeding en water krijgen om te herstellen van de wortelschade die ze vorige week opliepen. Het groot onderhoud in het park gaat wel gewoon verder, met als volgende het uitbaggeren van de vijver half maart.

19 februari 2014: de commissie algemene en sociale zaken bespreekt het Evaluatie evenementenbeleid en evenementen seizoen 2013 besproken. Voor een laatste stand van zaken mbt het (ingewikkelde!) evenementenbeleid:  kun je hier verder lezen >> .

14 februari 2014: Er zijn afspraken met de staatssecretaris gemaakt (lees: het Parool) dat het geluidsvolume omlaag gaat, wij vragen het DB hoe hiermee wordt omgegaan in het Oosterpark.                                          

 14 februari 2014: rechtszitting over voorlopige voorziening rond de iepen van de muziekkoepel. lees verder>> of kijk At5

10 februari 2013: Het stadsdeel begint met voorbereidingen om iepen te verplanten. Wij vragen voorlopige voorzieningen aan.

4 februari 2014: over flierefluiters en lawaaischoppers, na het zingen de kerk in gaan en ongehoord vreemdgaan. Het gebeurt allemaal in het Oosterpark en in Artis vertellen ze erover. lees meer>>

31-01-2014 Na aanvankelijke weigering om de resultaten bekend te maken, publiceert het stadsdeel nu toch de resultaten van de enquete onder bewoners over de evenementen in het Oosterpark op de website van de Verdubbeling Oosterpark.

24 januari 2014: Het Parool: straks 4 hotels in het Oosterpark. Lees verder>>

20 januari 2014: hoorzitting over een van de nieuwe bruggen op een ongerept stukje park.

16 januari 2014: Waarom we oude bomen moeten laten staan? Lees verder!

14 januari 2014: Wethouder VanSpijk laat per brief weten dat – nu de verdubbeling is uitgesteld – in 2014 de grote evenementen weer terug keren in het Oosterpark omdat de evenementhouiders dat graag wensen.

31 december 2013 Op de laatste dag van het jaar gaan we in beroep bij de rechtbank. We doen dat tegen het besluit van het DB van 19 november. Zie aldaar. Klik hier voor ons beroepsschrift.

25 decenber 2013: “De uitbreiding van het Oosterpark start in september 2014” zo kopt de Echo. Maar wordt er dan al uitgebreid? Of alleen maar gekapt…? lees verder>>

23 december 2013: we dienen een raadsadres in over de evenementen, beantwoording uiterlijk 4 maart 2013.

18 december 2013: Wethouder Thijs reuten maakt in een raadsbrief bekend dat het begin van Fase 1 en 2 wordt uitgesteld tot september 2014.

10 december 2013: de vereniging heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de Deelraad van 29 oktober over de huisvesting van grote evenementen. Uit de motivering van het besluit blijkt dat na 2014 de grote evenementen weer in het Oosterpark terug kunnen komen. In het bezwaarschrift herinnert de vereniging het stadsdeel aan het uitgangspunt van spreiding van grote evenementen en aan de beschikbare locaties.

28 november 2013: de eerste foto van onze nieuwsfotograaf Jack!

27 november 2013: 2e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark. Klik voor agenda, verslag volgt.

19 november 2013 : Op de website van de gemeente meldt het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost dat zij het advies van de bezwaarschriftencommissie over de bezwaren tegen de kapvergunning voor het Oosterpark grotendeels zal volgen (op 5 bomen na bij tennisveld en pierebadje). Maar het DB zwijgt over een belangrijk advies van de commissie namelijk om het gehele project verdubbeling te heroverwegen,  zie pagina 16! We overwegen beroep en voorlopige voorzieningen, de Echo schrijft er al over…

Tevens werd vandaag in het stadsdeel de langverwachte evaluatie van de pilot van het evenementenseizoen 2013 gehouden. Lees verder >>

12 november 2013: Wethouder Ozutok presenteert haar nieuwste plan: weer 47 bomen gespaard. Ze verwacht te beginnen met de eerste kap medio februari 2014. Lees verder >>

11 november 2013: een nog onbekende soort gesignaleerd in het park. Ga kijken!

7 november om 18.00 uur brengt De Nederlandse Opera een ode aan de Amsterdamse boom aan de voet van het Oosterpark (bij de iep voor het Tropenmuseum). Samen met … lees verder >>

6 november 2013: advies en verslag van de bezwaarschriftcommissie op de kapvergunning. De kap wordt getoetst aan de bomenverordening, het bomenbeleidsplan en aan het aangenomen definitief ontwerp. De meeste bezwaren worden dus ongegrond verklaard. Toch maakt de commissie een ernstige kanttekening. Op p16: “De commissie vraagt zich af of de plannen rondom het Oosterpark wel goed met de bewoners van het stadsdeel zijn gecommuniceerd (..) De commissie geeft het dagelijks bestuur in overweging om de omgevingsvergunning zoals hij nu is verleend te heroverwegen”.

29 oktober 2013 heeft de Deelraad het voorgenomen besluit aangenomen om de grote evenementen in 2014 eenmalig buiten het Oosterpark een plek te geven. Maar hoe gaat het daarna? Lees verder>>

27 oktober 2013: vanmiddag wordt het héél stil in het park…. Lees verder!

17 oktober 2013 Opnieuw het Parool: In Het Laatste Woord beschrijft Paul Hissink zijn visie op een bruisend Oost. Lees verder>>

5 oktober 2013: artikel in het Parool over het Oosterpark. Hoe verwarrend kan het worden? klik hier voor het artikel, en hier voor meer achtergrond.

Ook een aardige poll in Dichtbij over evenementen in het Westerpark.

2 oktober 2013: verslag van de comissievergadering algemene en sociale zaken. Uitkomst: geen duidelijkheid over evenementen in het Oosterpark. lees verder >>

26 september 2013 De bezwaarschriftencommissie van stadsdeel Amsterdam Oost heeft het dagelijks bestuur om opheldering gevraagd over de kap van 161 gezonde bomen in het Oosterpark.

10 september 2013: Arie van Tol schrijft in DWARS een mooie analyse van de huidige situatie in ons Oosterpark. lees verder >>

4 september 2013 starten wij onze campagne “Laat het Oosterpark weer park zijn!  Het Oosterpark is geen evenemententerrein” met een petitie

Dinsdag 3 september 2013: Bij de commissie Openbare Ruimte  en Groenvoorziening (ORF) spreken wij in en bieden onze petitie aan om 200 mooie, grote en gezonde bomen te sparen. Ruim 2700 mensen hebben digitaal ondertekend, enkele honderden via handtekeningenlijsten, en ruim 1000 likes op facebook.  Uitstel hebben we bereikt, nu nog afstel!

1 sept 2013: het eerste koffieconcert van de Vrienden met voor vroege vogels een bijzondere t’ai chi les! lees verder>>

29 augustus 2013: Indrukwekkende hoorzitting op het stadsdeelkantoor van de bezwaarschriftindieners. Kap uitgesteld tot 27 november!   lees meer>> Hiske Versprille van het Parool schrijft er ook over.

13 augustus:  “Wethouder Ozutok (groen, groen-links) heeft het ontwerp aangepast en de eikenlaan behouden”. Zo staat het in de kranten. Maar als je beter leest staat er: 18 bomen gered van de kap. Hebben wij hier te maken met een doekje voor het bloeden? In ieder geval met een goede PR-actie van het stadsdeel. Complimenten! Dat betekent in ieder geval dat er nu nog ‘maar’ 182 bomen gered moeten worden…

10 augustus 2013: Appelsap in het Oosterpark lees verder>>

25 juli 2013: bezwaarschriftentermijn verstreken. Ruim 30 mensen stuurden ons een kopie. Hier lees je een bloemlezing uit deze bezwaarschriften en tevens ons eigen bezwaarschrift (+ bijlagen 01, 02, 03). Er zijn ruim 150 bezwaarschriften ingediend. Op donderdag 29 augustus is de hoorzitting waar de bezwaarschriften kunnen worden toegelicht.

6 juli 2013GROOTSCHALIGE BOMENKAP om te weten welke bomen het betreft, achtergronden en onze analyse.Teken onze petitie en/of dien een bezwaarschrift in vóór 21 juni!).Er is ook een facebookpagina Red de bomen in het Oosterpark. Laten we samen deze onzalige plannen dwarsbomen!

26 juni 2013: Ruim 2 weken geleden is er een kapvergunning verleend voor bijna 400 bomen (van de 1800 die er in het park staan). Hans Olykan vertelt er hier meer over in een interview op AT5.

21 juni 2013: Op 22 april 2013 kregen omwonenden van het Oosterpark een brief in de bus van stadsdeel Oost met het verzoek om een online enquête in te vullen en deze uiterlijk 29 april terug te sturen. Een welgemeende poging om meer van de buurt te leren, of toch een bijsmaakje? Een analyse.

1 juni 2013: Zaterdag  is er een informatiedag: boomdeskundigen, de ontwerpers en het projectteam ‘Verdubbeling Oosterpark’ geven rondleidingen om 11.30 en om 14.00 uur, verzamelen bij de muziekkoepel. Hier kun je je al wat inlezen.

29 mei 2013 dienen we een raadsadres in waarin we vragen stellen aan de raad over de schade aan het park van Appelsap 2012 en Loveland 2013.

25 april 2013: Loveland Queensday in het Oosterpark. To be or not to be.

22 april 2013: 1e Algemene ledenvergadering van de Vrienden van het Oosterpark in NH tropen.

25 maart 2013: fotoexpositie van de Vrienden op Amsterdam 24H

23 maart 2013: uitnodiging voor 1e ledenvergadering van de vrienden van het Oosterpark

5 februari 2013: bericht over meerdere afsluitingen per jaar verslag van de deelraad van vanavond.

3 januari 2013: website in de lucht!