BOMEN

Bomenwerkgroep (2013-2014).

De Bomenwerkgroep werd in juni 2013 opgericht naar aanleiding van het goedkeuren van de kapvergunning van 200 grote, gezonde bomen. Deze werkgroep is, na het uitvoeren van diverse acties richting politiek en door het organiseren van een petitie,  in 2014 opgeheven omdat het op dat moment geen zin had om door te gaan met acties tegen de bomenkap. De werkgroep kan door leden en het bestuur weer worden ingesteld als daarvoor genoeg aanleiding is.

De bomen.

De verleende kapvergunning (met bijlagen 1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10) betreft vooral het gebied ten noorden van de vijvers. Voor een snelle indruk kun je het beste eerst de situatietekening bekijken, daar worden de bomen aangegeven die worden verwijderd:

– bomen met een zwart kruisje verdwijnen omdat zij de groei van duurzame bomen belemmeren. Dit betreft veelal de zogenaamde zaailingen en valt onder het motto “snoeien doet groeien “. Dat lijkt ons niet verkeerd en hoort bij goed beheer.

– Bomen met een rood kruisje worden verwijderd omdat zij ziek zouden zijn. Dit kunnen we ons goed voorstellen.   Opvallend is echter dat alle bomen rond de muziekkoepel geruimd worden: deze zouden slecht geworteld zijn. Naar ons idee zou hier echter niet gekeken moeten worden naar de worteling, maar naar de levensverwachting van de boom: volgens onze deskundige tot minstens 25 jaar! Ze nu al rooien lijkt ons een slecht verdedigbare keus. Wij zijn bezig dit verder uit te zoeken.

– Bomen met een blauw kruisje moeten verdwijnen omdat zij het nieuwe ontwerp in de weg staan. In het nieuwe ontwerp wordt namelijk gesproken over langere zichtlijnen waardoor de noordelijke gebouwen visueel in het parklandschap worden opgenomen. Dat betekent volgens de architect Santhagens een dunnere bebossing. Kijkend op de situatietekening zien wij in het westen dat daar nogal wat fraaie en gezonde bomen voor moeten wijken; wij vragen ons af of dit nodig is. Ronduit schokkend is de situatie rondom het pierebadje en de muziekkoepel: het eikenlaantje (dat de Mauritskade verbindt met het brede pad) wordt vrijwel geheel geruimd. Van de bossage die het NH hotel zo mooi aan het oog onttrekt verdwijnt een groot gedeelte. In onze ogen is deze kap schadelijk, ongewenst en onnodig. Bovendien gaat het in tegen het ontwerp van de toenmalige architect Springer. Over cultureel erfgoed gesproken!

 

De procedure

In eerste instantie leek de ontwikkeling van de plannen van de verdubbeling van het park omgeven met werkgroepen (Bomengroep en werkgroep verdubbeling), momenten van inspraak en consensus. Nu wij ons hier meer in verdiept hebben, blijkt:

1. De politici die de plannen van de verdubbeling en het nieuwe ontwerp van architect Santhagen hebben goedgekeurd, hebben geen duidelijke informatie gekregen dat dit ontwerp gepaard zou gaan met grootschalige kap van grote en gezonde bomen enkel en alleen omdat dit niet in het ontwerp past. Tevens is hen verteld dat het ontwerp zou berusten op het oude parkontwerp van Springer. En dit laatste wordt zeer on twijfel getrokken door andere deskundigen.

2. Op diverse plaatsen wordt in ambtelijke stukken gesteld dat omwonenden gehoord en tevreden zijn (dwarskijksessie pag 3 pt 4, Antwoord van wethouder Ozutok op SP vragen). Een enquête onder onze leden maakten ons duidelijk dat van ons niemand is gevraagd naar zijn mening!