STATUTEN VERENIGING VRIENDEN VAN HET OOSTERPARK

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging is genaamd: Vereniging Vrienden van het Oosterpark en heeft haar zetel te Amsterdam. Zij is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Doel

Artikel 2

1.    De vereniging stelt zich ten doel:

a.    Het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Oosterpark te Amsterdam, waaronder:

–      het belang van rust en natuur in de drukke stad;

–      de sociale- en buurtfunctie van het park;

–      het park als historisch en cultureel erfgoed,

–      het park als een, voor iedereen toegankelijke, openbare plek voor activiteiten of kleinschalige evenementen.

b.    het bevorderen van een goed beheer, inrichting en onderhoud van het park evenals een evenwichtig gebruik van het park en de directe omgeving.

2.    De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken door:

a.    Het stimuleren van interesse voor het park en het geven van informatie over hetgeen met het park te maken heeft;

b.    Het nemen van initiatieven die de functie van het park voor gebruikers versterkt;

c.     Leden en vrienden te werven die de doelstelling van de vereniging onderschrijven, via haar website, mailingen en andere media;

d.    Zich op de hoogte te houden van de beleidsvorming met betrekking tot het Oosterpark en de directe omgeving;

e.    In gesprek te gaan, gezamenlijk op te trekken en zo nodig druk uit te oefenen op de politiek om het belang van het Oosterpark als groene oase te verdedigen tegen bedreigingen zoals parkeergelegenheid en nieuwe bebouwing in het park, onttrekken van groen en verstenen van het park, disproportionele horecavoorzieningen op het huidige grondgebied van het park, manifestaties die de draagkracht van het park te boven gaan met disproportionele geluidsversterking, afsluiting van (delen van) het park voor evenementen en dergelijke;

f.     het samenwerken met, of het verlenen van steun aan, organisaties en personen die een doel nastreven soortgelijk of verwant aan het doel van de Vereniging;

g.    Het aanwenden van alle wettige middelen die voor het bereiken van de gestelde doelen nodig of bevorderlijk zijn.

Duur

Artikel 3

1.    De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.    Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting.

Lidmaatschap

Artikel 4

1.    De vereniging kent leden en ereleden. Leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen.

2.    Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.    Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

4.    Door lid te zijn onderschrijft men de doelstellingen van de vereniging als genoemd onder Doel.

5.    De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Het bestuur kan besluiten dat het erelid niet verplicht is, eenmalig of voor langere termijn, contributie te betalen.

Artikel 5

1.    Het lidmaatschap eindigt:

a.    door de dood van het lid;

b.    door opzegging door het lid;

c.     door opzegging door de vereniging;

d.    door ontzetting.

2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a.    indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b.    binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;

c.     binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3.    Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

–      wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;

–      wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Geldmiddelen

Artikel 6

1.    De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit:

a.    contributies;

b.    subsidies, promotie, sponsoring;

c.     giften, erfstellingen, legaten, overige baten.

2.    Aan geldmiddelen en andere activa van de vereniging mag geen andere bestemming worden gegeven dan ter bevordering van het doel van de vereniging.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

1.    Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen, doch zal bij oprichting tot eerste mutatie uit twee bestuurders kunnen bestaan.

2.    De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

3.    Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

4.    Een bestuurslid kan ook worden geschorst door een unaniem besluit van de overige leden van het bestuur gezamenlijk. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit tot ontslag kan alleen door de algemene vergadering worden genomen.

5.    Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is tweemaal maal onmiddellijk herbenoembaar.

6.    Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

7.    Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.    Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3.    Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het verrichten van transacties buiten de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting welke een bedrag of een belang per transactie te boven gaan als vast te stellen door de algemene vergadering.

4.    Het bestuur kan werkgroepen instellen om werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren of om het bestuur te adviseren. Het bestuur blijft als opdrachtgever eindverantwoordelijk.

Artikel 10

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12

1.    Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2.    Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor één persoon als gevolmachtigde optreden.

3.    Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4.    De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.

5.    Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste tien (10) leden aanwezig zijn. Niet meegeteld worden daarbij de bestuursleden en de volmachten. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

6.    Als het vereiste minimum aanwezige leden, als in het vorige lid, eerste zin, bedoeld, niet wordt gehaald, dan wordt binnen drie (3) maanden, maar niet eerder dan veertien (14) dagen daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten.

Artikel 13

1.    De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.    Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.    Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

1.    Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

2.    Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3.    Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4.    De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

5.    Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

1.    Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2.    Op schriftelijk verzoek van ten minste tien (10) stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen acht (8) weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen vier (4) weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Amsterdam veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3.    De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

1.    Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    De letterlijke tekst van de voorgestelde wijziging van de statuten moet meegestuurd worden met de oproep voor de algemene vergadering als bedoeld in artikel 15.

3.    Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4.    De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5.    Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.    De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1.    Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.    De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, waarbij het batig saldo wordt besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling van de vereniging.

3.    De vereffening geschiedt door het bestuur.

4.    Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

5.    De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6.    De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

1.    De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.    Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3.    Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 

 

Vereniging Vrienden van het Oosterpark werd opgericht op 12-2-2013, notariële akte 19-6-2013, statutenwijziging t.b.v. ANBI status 28-11-2013.