VRIENDEN VAN HET OOSTERPARK

Vrienden van het Oosterpark richt zich op het behoud van het park als prachtige groene oase in Amsterdam.

De grote vijver

Een mooi oud park waar mensen te allen tijde van de natuur kunnen genieten, elkaar ontmoeten, wandelen of deelnemen aan kleinschalige activiteiten. Een veilige enclave met respect voor flora, fauna, de andere bezoekers van het park en de omwonenden. Om het Oosterpark te beschermen en te behouden voor ons en voor de generaties na ons hebben wij in het najaar van 2012 de vereniging Vrienden van het Oosterpark opgericht.

Nieuws 2019

18 december

Ter informatie het volgende binnengekomen bericht:
Het Oosterpark geschilderd

Van 21 december 2019 tot en met 12 januari 2020 exposeert Saskia Lensink in Galerie De Stoker Amsterdam met schilderijen van Groene plekken in Amsterdam. U wordt uitgenodigd om deze expositie te komen bekijken. Saskia Lensink wil door haar schilderijen laten zien hoeveel groene plekken er zijn in Amsterdam. In tientallen schilderijen laat zij de schoonheid van deze plekken zien en daar is natuurlijk ook het Oosterpark bij.

Op 12 januari 2020 is er een feestelijke vernissage van 16.00 tot 18.00 uur.

Wilt u meer weten? U kunt Saskia bellen op het telefoonnummer 0650128859, of mailen naar saskialensink0@gmail.com

2 december

Het bestuur van de Vereniging heeft onderstaande brief gestuurd aan het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissie van Oost over de verloedering in het park.

‘ Geacht Dagelijks bestuur en Bestuurscommissie van Stadsdeel Oost,

Bij deze willen wij uw aandacht vragen voor de kwaliteitsachteruitgang van het Oosterpark als gevolg van het gebruik van het park door cruisers, junks en alcoholisten.

Het Oosterpark lijkt steeds aantrekkelijker te worden voor bovenstaande groepen. Overdag zijn (in de zomer) op sommige plekken zo veel bankjes bezet door alcoholisten en ook dealers dat andere parkbezoekers er verdrongen worden. ’s Avonds en ‘s nachts zijn zoveel cruisers actief dat het op z’n zachtst gezegd te unheimisch is om daar nog als bezoeker te lopen – ongeacht de verlichting langs de hoofdpaden en de aangebrachte zichtlijnen in het struikgewas.

Deze groepen dragen niet alleen bij aan het verloederende beeld van het Oosterpark, maar laten ook rommel achter in de vorm van flessen, uitwerpselen, spuiten en condooms. Wij weten dat het stadsdeel moeite doet om het park schoon te houden, maar desondanks blijft op veel plaatsen zulk vuil achter. Het is een park geworden waar je je kinderen niet graag laat spelen.

Zonder maatregelen zal het park langzaam maar zeker zijn aantrekkelijkheid voor bezoekers verliezen. Wij verzoeken u om beleid te ontwikkelen waardoor het gebruik van het park door zulke grote aantallen cruisers, junks en alcoholisten wordt verhinderd.

Met vriendelijke groet,

namens de Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Frank Köhler, voorzitter
Bernard Neuhaus, secretaris
Erie Schooneveldt, penningmeester’

25 november

Vanwege de wateroverlast in het park en de sterfte van bomen vooral in het noordelijke deel heeft het bestuur van uw vereniging vragen gesteld aan Waternet om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden hier verbetering in aan te brengen. Wij vroegen of de wateroverlast een gevolg was van ontoereikende capaciteit van het gemaal dan wel van het rioolsysteem daarachter. Daarop reageerde Waternet als volgt:

De problemen voor de bomen zijn niet ontstaan als gevolg van een beperkte pomp- of afvoercapaciteit, maar zijn een gevolg van de permanent natte omstandigheden in het Oosterpark. Bomendeskundigen geven aan dat een tijdelijk hoger waterpeil in de winter voor de bomen in het Oosterpark geen probleem is, omdat ze dan niet groeien. En ook in het groeiseizoen vormen de tot nu toe tijdelijk opgetreden hogere peilen (ook die in de jaren 2016 en 2017) geen knelpunt.  Wij hebben als waterschap geen mogelijkheden om de permanent natte omstandigheden tegen te gaan. Wel heeft het waterschap op verzoek van het stadsdeel de pompcapaciteit van het gemaaltje in het Oosterpark vergroot. Het vergroten van de pompcapaciteit verkort de duur van de peilstijgingen in de vijver van het Oosterpark – en zorgt ervoor dat neerslagpieken sneller kunnen worden afgevoerd. De capaciteit van het gemaaltje is met 22 % vergroot naar 1,47 m3 / minuut. De natte omstandigheden in het park zouden door het verlagen van het waterpeil in het Oosterpark kunnen worden verbeterd. Dat is onwenselijk, omdat het de toestroom van grondwater vanuit de omgeving naar het park mogelijk vergroot maar ook de bodemdaling versnelt en het probleem groter maakt. Tevens kan deze maatregel negatieve gevolgen hebben voor de funderingen van omringende woningen en gebouwen.

Dit betekent dat er eigenlijk geen mogelijkheden bestaan om de wateroverlast op te heffen, hooguit om deze te verkorten tijdens regenbuien. Dat zal gevolgen hebben voor het nieuwe beheerplan voor het Oosterpark dat momenteel ontwikkeld wordt door de gemeente en stadsdeel Oost en dat we verwachten in het komende voorjaar. Het zou kunnen leiden tot een ander type beplanting die beter tegen natte omstandigheden kan.

Nieuws 2018

27 september

Bericht van het stadsdeel Oost:

‘ Hierbij wilde ik jullie informeren dat in het Oosterpark is in het zuid-westelijk deel een plataan langzaam steeds verder aan het scheefzakken naar het pad. Aan de beworteling is zichtbaar dat de gehele boomkluit aan het kiepen is. De scheefstand heeft een natuurlijke oorzaak, de boom is opgegroeid naast andere bomen en heeft daardoor een scheefstand naar het pad ontwikkeld (lichtconcurrentie met andere bomen). De boom is door middel van een trekproef nader technisch onderzocht en hieruit is gebleken dat de boom bij harde wind onvoldoende stabiel is. De laatste mogelijkheid om de boom te behouden is deze met spoed fors in de kroon fors te reduceren zodat de boom minder wind vangt en een kleinere nieuwe kroon kan vormen. Op deze wijze kan de boom nog duurzaam behouden worden. De voorgenomen snoei zal later donderdag uitgevoerd worden.’

9 augustus

De schouw in het Oosterpark op 12 juli, waarbij veel leden aanwezig waren, heeft een lijst aan zorgen over het Oosterpark opgeleverd. De droogte heeft bovendien duidelijk gemaakt dat het Oosterpark er slechter voorstaat dan andere parken in Amsterdam. We hebben nu een brief geschreven aan het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissie van Oost, waarin we dringend vragen om aandacht voor de problemen van het park. Hierbij de brief. Wij houden u op de hoogte!

21 juli

Muziek in de muziekkoepel

Op zaterdag 21 juli zullen de blaasorkesten De Amsterdamse Straatband en het AMC Sextet optreden in de muziekkoepel in het Oosterpark van 13.00 uur tot 17.00 uur. Toegang vrij.

22 februari

Het stadsdeel Oost knapt het groen op verschillende plekken in Oost op. Nu is het groen rondom het Slavernijmonument in het Oosterpark aan de beurt. De werkzaamheden zijn in week 8 gestart.  Het stadsdeel geeft als volgt aan wat en waarom er bij het monument aan het groen wordt gewerkt.

‘ In verband met het gegeven dat de groenvakken aan een opknapbeurt toe is. We hebben besloten om het groen te gaan omvormen naar een nieuw uiterlijk. Het bestaande groen zal gerooid gaan worden en er zal grondverbetering toegepast gaan worden. De vakken zullen worden omgevormd met vaste planten waardoor de vakken zullen veranderen met veel kleur en geur en daardoor meer bijen en vlinders zullen aantrekken.’ Het eindresultaat is in bijgaand document te lezen.

Wat betreft de werkzaamheden meldt het stadsdeel: ‘ Tijdens de werkzaamheden zal door middel van borden aangeven worden wat het werkvak is. De werkzaamheden zullen maximaal twee weken in beslag nemen. We gebruiken machines om het werk uit te voeren. Het is mogelijk dat omwonenden hierdoor wat geluidsoverlast ervaren. We proberen de hinder en overlast zo gering mogelijk te houden.’

11 januari

Op 11 januari kwam het evenementenbeleid aan de orde in de commissie Algemene Zaken van de gemeente Amsterdam. Hierop heeft onze vereniging ingesproken. Het probleem is dat we onze visie op deze complexe materie in slechts twee minuten mochten toelichten. Onze secretaris Bernard Neuhaus heeft deze inspreektekst uitgesproken.

Op onze op 8 januari gestuurde mail met betrekking tot de wateroverlast in het Oosterpark kwam  onderstaande reactie:

Beste Bernard en Vrienden,

Bedankt voor uw bericht en zorg om het Oosterpark. Wat betreft het bruine water over het pad, als grondwater omhoog stijgt en er zuurstof bij komt geeft dit een bruine kleur ook kan dit er een beetje olieachtig eruit zien, een naar gezicht maar niet schadelijk. Er is de afgelopen tijd zoveel regen gevallen dat de grond helemaal verzadigd is, ook ligt het park lager dan de huizen en straten buiten het park waardoor het water ook vanuit de straten richting het park gaat als een soort afvoerput. De drainage zit daardoor ook helemaal vol en het water kan niet afgevoerd worden, de grond/ bodem blijft dan ook veel langer nat dan wenselijk is. Wij weten dat Waternet intern een werkgroep aan het inrichten is om te kijken hoe zij het waterpeil in het park sneller kunnen laten zakken / afvoeren.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Patrick ter Borgh, Coördinator Kwaliteit & Uitvoering, Stadsdeel Oost

8 januari

Eenieder die de laatste tijd in het Oosterpark kwam heeft ongetwijfeld opgemerkt dat er sprake is van onaanvaardbare wateroverlast terwijl er juist bij de vernieuwing van het park de nodige maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. Om dit aan de orde te stellen heeft de vereniging onderstaande mail aan het stadsdeel Oost gestuurd.
Beste Tim,
De afgelopen weken zien we steeds weer dat veel water uit de zuidelijke talud het park in lekt, met name bij de Linnaeusstraat en het Slavenmonument. Dat stroomt op meerdere plekken over het pad en zet de bosschages onder water. We zien zelfs olie over het pad stromen (zie foto’s). Ook de goten zijn vaak verstopt.

In mijn vorige mail vroegen we ook naar de toestand van de drainage onder de Oosterpark(straat), die deze overtollige water moet wegvangen. Twee jaar geleden was die verstopt en is daarna doorgespoten, maar het heeft er alle schijn van dat er opnieuw iets mis is. Heeft Waternet dat al uitgezocht? Zou u ons ook kunnen meedelen of er inmiddels een verbeterplan bestaat voor de watersituatie in het Oosterpark, of op zijn minst een noodplan? Wij beoordelen de situatie van de bomen als heel zorgwekkend.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet, Bernard Neuhaus, secretaris Vrienden van het Oosterpark

Nieuws 2017

20 december

Door de Coördinator Kwaliteit en Beheer Bomen van het stadsdeel Oost is ons het volgende gemeld:

Hierbij wil ik jullie informeren over de op handen zijnde bomenkap in het Oosterpark, jullie welbekend. Voor een aantal bomen, in totaal 26, in het Oosterpark is het afgelopen jaar een kapvergunning verleend en vanaf woensdag 3 januari 2018 zullen deze worden uitgevoerd.

Overzicht verwijderde en te kappen bomen

Het betreft de volgende vergunningen / bomen:

 • Oosterpark november 2017, kapaanvraag nummer olo 3289271: Het betreft het verwijderen van 21 bomen van slechte kwaliteit (15x dode boom en 6x onherstelbaar slechte staat).
 • Oosterpark thv 73 park vlamboom, kapaanvraag nummer olo 3045465: het betreft de kap van 4 zaailingen  (3x es en 1x vlier) die de uitgroei van de waardevolle vlamboom belemmeren. 

Kapaanvraag nummer olo 2893665. Over deze aanvraag bent u niet vooraf geïnformeerd. Het betreft een gebundelde aanvraag voor een groep bomen die bij de laatste visuele boomcontrole het advies nader technisch onderzoek hebben gekregen. Hiervan staat 1 boom, een zilveresdoorn in het Oosterpark. Op deze boom zal ik hieronder nader ingaan en in de bijlage vindt u het rapport mbt de boom.

boomnummer 105230 zilveresdoorn Oosterpark (zie bijlage)

Het betreft een grote volwassen zilveresdoorn, de eerste boom links in de rij als men vanaf de Mauritskade langs de Generator hostel het park in loopt. Het advies is de boom in eerste instantie, na het van kracht worden van de vergunning, te reduceren en aansluitend, in de winter, te verwijderen in verband met een ernstige inrotting en de hoge gevaarzetting. Tijdens de werkvoorbereiding bleek daarna de holte in de boom in gebruik te zijn (halsbandparkieten) en is na overleg besloten voor het moment de boom te laten staan. Aangezien de kroon al recent was ingenomen en de windvang beperkt is hebben we dat een aanvaardbaar risico geacht. Bij de aanstaande kapronde zal de kroon wel worden gereduceerd tot de geadviseerde 6 meter hoogte. Tevens wordt er onderzocht in hoeverre de holte tevens als winterverblijf in gebruik is. Mogelijk kan na het verwijderen van de kroon de holle stam nog een aantal jaren blijven staan maar uiteindelijk zal de boom geheel verwijderd moeten worden omdat het breukgevaar verder zal toenemen.

Voor alle te verwijderen bomen zal op termijn een nieuwe boom worden terug geplan

19 december

Op 18 december heeft de VVO aan het stadsdeel Oost de volgende vraag gesteld:

Zojuist hebben wij geconstateerd dat er weer ernstige wateroverlast is in het Oosterpark. Op diverse plaatsen, zoals vooral bij het bruggetje, hoek Linnaeusstraat en de Eikenweg staan bomen onder water. Zelfs de parotia’s staan in een grote plas. De vijver treedt opnieuw buiten de oevers. Nader onderzoek van het gemaal leert dat de pomp wel draait maar dat er geen enkele doorstroming meer is. Hier is dringend onderzoek naar nodig.

Dit najaar zien we dat de waterhuishouding van het Oosterpark nog altijd in slechte staat verkeerd. Wij vrezen een nieuwe ronde van bomensterfte komend voorjaar als de waterafvoer van het park niet echt en grondig wordt verbeterd. We verzoeken u daarom om in de komende twee maanden, voor de bomen uitlopen, alles om alles te zetten om nieuwe sterfte te voorkomen.

Ook verzoeken wij u te laten controleren of de drainage onder de Oosterpark(straat) wel functioneert: nog altijd stroomt het regenwater op diverse plaatsen uit de talud over het zuidelijk pad het park in.

Hierop werd op 19 december door de Teammanager Groen/Werfbeheer als volgt gereageerd:

Bedankt voor de oplettendheid en het melden, we hadden het ook al geconstateerd. Gisterochtend hebben we al met waternet hier contact over gehad Het water zakt weer, het schijnt dat de pomp wel de hele tijd gedraaid heeft maar niet zijn water kwijt kon. Door het smeltwater en regenval zat het riool vol waar de pomp op moet lozen waardoor er tegendruk werd veroorzaakt, en hierdoor kon de pomp zijn water niet kwijt. Vervelend verhaal dus we gaan kijken of hier iets aan gedaan kan worden.

Donderdagavond 21 december: Mama Duniani : Midwinterfestijn in Tropenhotel

Vanaf Midwinter worden de dagen weer langer. Vanaf Midwinter keert het licht weer terug. Stukje bij beetje. Heb geduld. Je kan erop wachten. Trek de zon naar je toe, in je geest. Midwinter wordt al duizenden jaren gevierd – door ontelbare natuurvolkeren, tribes en wicca’s – ter ere van hun talloze veelkleurige goden, godinnen en henzelf- via creatieve rituelen waarin de verering van de natuur van Moeder Aarde nog centraal stond.

In het Tropenhotel zetten we iets daarvan voort – in moderne geest: vereer jezelf en je medemens! Moeder Aarde moet leven. Ter ere van jou zelf. Velen konden al eerder genieten van Midwinter- en Midzomerevenementjes die toen in het gras van het Oosterpark rond de ijzeren Lichtboom plaatsvonden.

We doen het nu weer: op donderdag 21 december, vanaf 16.00-20:00 u. Gratis toegang.
In de benedenzaal van het Tropenhotel, Linnaeusstraat 2 c (naast ingang park)

Onder auspiciën van vereniging Vrienden van het Oosterpark.

Met verhalen, muziek, zang, gedichten, hapje en drankje.

 • Mama Duniani (“Moeder Aarde”): Bas Ten Hoor & Friends Sundown Tribal Percussion Band
 • Indiase vuurceremonie Agnihotra, door Akumbha (16:10 uur!)
 • Cacao-ceremonie, door Laura (Pangaia)
 • Frans Bakker
 • Frans Bouwmeester
 • Cato Fluitsma
 • Floor Soesbergen
 • Jan-Willem Schilt
 • Reinout Koperdraat

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Oost.

Info:

 • Tel. 06 40751526 (Reinout Koperdraat, organisatie)
 • Facebook: Midwintervuurfestijn “Mama Duniani”-2017

21 september

Het college van B&W heeft op 19 juli 2017 haar plannen voor het nieuwe Amsterdamse geluidbeleid bij evenementen voor inspraak ter inzage gelegd. Zoals hieronder is toegelicht, stemt de VVO niet in met het voorgestelde nieuwe geluidsbeleid van de gemeente Amsterdam en stellen we vraagtekens bij het daaraan gekoppelde evenementenbeleid. Daarom heeft de vereniging een zienswijze gestuurd aan het college van B&W, Zienswijze Evenementenbeleidsregels en Locatieprofielen 2017.

Daarin concluderen wij: het nieuwe evenementenbeleid had als doel de te sterk toegenomen overlast in te perken en te komen tot een balans tussen vermaak en overlast. Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar op de essentiële punten is alles bij het oude gelaten of verslechterd. Zelfs bodemvoorwaarden als spraakverstaanbaarheid binnenshuis en geen verstoring van de nachtrust zijn deels opgeofferd. Ondanks het uitgangspunt dat de bewoners van Amsterdam prioriteit hebben, ademt het nieuwe beleid vooral de wens om de bestaande situatie met veel grote, zwaar belastende evenementen zoveel mogelijk te behouden en te legitimeren. De door de gezamenlijke bewonersgroepen bij de voorbesprekingen ingebrachte voorstellen vinden we nergens terug in het beleid. De bewoners hebben vooralsnog aan het kortste eind getrokken.
Samenvattend verzoeken wij U daarom:
– Houd het beleid eerlijk, eenvoudig en helder. Sta geen uitzonderingen toe waardoor de normen toch weer ontdoken kunnen worden. Geen meteocorrectie, geen gevelcorrectie, geen buitencategorieën, geen ‘indicatief’.
– Garandeer de ondergrens van spraakverstaanbaarheid binnenshuis (50 dBA) voor alle Amsterdammers. Doe daarom onderzoek binnenshuis op alle evenementenlocaties en pas de locatieprofielen daarop aan.
– Garandeer een 8-urige nachtrust met 23.00 uur als vaste eindtijd, zonder uitzonderingen.
– Neem uw verantwoordelijkheid voor de gezondheid van jonge festivalbezoekers door een medisch verantwoorde maximale dBA vast te stellen.
– Maak geen half beleid door alleen naar geluidsoverlast te kijken. Regel alle vormen van overlast door evenementen.
– Wees duidelijk in het aantal dagen. Benoem in de beleidsregels en locatieprofielen altijd het toegestane aantal evenementdagen i.p.v. het aantal evenementen.
– Sta nooit besloten evenementen toe in parken en implementeer de 25% regel.
– Leg het beleid niet voor jaren vast, maar creëer evaluatiemomenten om de uitwerking ervan te beoordelen en het beleid zo nodig aan te passen.

18 september

De Vereniging Vrienden Oosterpark is nauw betrokken geweest bij het overleg over het nieuwe geluidsbeleid zoals de gemeente dat graag ziet toegepast voor evenementen zoals die in het Oosterpark worden georganiseerd. Tijdens de lange voorbereidingsperiode van dat geluidsbeleid is een aantal bewoners en bewonersorganisaties in de gelegenheid gesteld om met de burgemeester en het Evenementenbureau van gedachten te wisselen over de voornemens. In dat kader hebben twee ambtswoninggesprekken plaatsgevonden en is een aantal keren gesproken met vertegenwoordigers van het Evenementenbureau en door de gemeente ingeschakelde deskundigen.
Deze gesprekken hebben op enkele punten na helaas niet tot overeenstemming over de plannen geleid. Tijdens de discussies bleek tegelijkertijd steeds duidelijker dat wij als bewoners en bewonersorganisaties allemaal vrijwel dezelfde wensen koesterden. Dat heeft geleid tot onderling overleg, waarvan de resultaten in de vorm van samenvattingen tijdens de discussies een paar keer naar voren zijn gebracht en waarvan deze analyse van de gepubliceerde beleidsvoornemens het eindresultaat is.

28 augustus

Terrassenfestival: niet zo!

Op 19 juni stuurde het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark een mail naar het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost waarin het zich, na overleg met de initiatiefnemer van het festival, positief uitlieten over het voorgenomen Amsterdams Terrassenfestival. Het zou gaan om een kleinschalig festival aan het eind van het zomerseizoen, dat zou plaatsvinden bij de muziekkoepel en op de ligweide bij het pierenbad, waarbij de organisator bereid was na afloop een nieuwe grasmat bij het pierenbad aan te laten brengen.

Omdat er aan het eind van de zomer toch niet meer zo veel gebruik zou worden gemaakt van de ligweide en vooral omdat die weide nu in deplorabele staat verkeert en een nieuwe grasmat dringend nodig heeft, gaven de Vrienden aan eenmalig af te wijken van hun standpunt dat er geen evenementen op de ligweide mogen plaatsvinden.

Inmiddels blijkt uit de in augustus verleende vergunning dat het festival een grootschalig festival wordt, waarbij het stadsdeel het aanbod van de organisator om bij het pierenbad een nieuwe grasmat te laten leggen, heeft afgewezen!

Het festival krijgt een besloten karakter, neemt het noordelijk deel van het park grotendeels in beslag, en dat voor zeven dagen: twee dagen opbouw, drie dagen festival en twee dagen afbouw. En dat eind augustus-begin september, een periode dat ook dit deel van het park anders volop in gebruik is bij reguliere bezoekers.

Het Terrassenfestival in deze vorm legt een onaanvaardbaar groot beslag op het park. Daarom hebben de Vrienden van het Oosterpark een bezwaarschrift tegen de vergunning voor dit evenement ingediend.

9 augustus

Er is commotie ontstaan over het Terrassenfestival dat begin september in het Oosterpark rond de muziekkoepel zal plaatsvinden en vooral over de (vermeend kwalijke) rol van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark daarbij.

Wat is er aan de hand?

De organisator wil een middelgroot kookevenement organiseren bij de koepel en daarbij ook de ligwei voor het pierenbadje betrekken. Dus niet in het hele park en ook geen groot evenement, maar middelgroot. Daar zijn er volgens het locatieprofiel drie van toegestaan in het park. Tegen het kookevenement kunnen we ons dus niet verzetten. Iets anders is de plek waar het plaatsvindt. Juist over de ligwei bij het pierenbad, die zo nodig is voor ouders en kinderen, maken wij als VVO ons het meeste druk. We proberen om in ieder geval deze wei vrij te houden van evenementen – echter tot nu toe zonder enig resultaat. Die ligwei is er bovendien heel slecht aan toe, zo slecht zelfs dit jaar de wei nauwelijks door bezoekers van het pierenbadje wordt gebruikt. Het stadsdeel maakt geen aanstalten om de grasmat te vervangen (want dat is wat er moet gebeuren, het gras groeit niet meer). Dus blijft de wei onbruikbaar.

Nu kwam de organisator van het Terrassenfestival met het voorstel om de schade van tafeltjes en tenten op de ligwei te herstellen door de hele grasmat na afloop van het evenement te vernieuwen met graszoden. Dat zou ons een goede grasmat voor 2018 opleveren. Omdat ze ook aan het eind van het seizoen zitten zijn wij als VVO akkoord gegaan, onder de voorwaarde dat dit eenmalig is en geen precedent. En met grote druk naar het stadsdeel om volgend jaar dan ook geen evenementen meer op deze vernieuwde grasmat toe te staan. We hopen zo volgend jaar steviger te staan met onze argumenten tegenover het stadsdeel.

Kortom, de VVO helpt niet mee om het park te vernielen, maar om de ligwei bij het pierenbad te herstellen

14 april

Het bestuur heeft een brief verzonden aan B&W naar aanleiding van een reactie op eerdere briefwisselingen. Het betreft een lange reeks van klachten die we hebben geconstateerd nadat het park in 2016 is gebruikt voor grote evenementen. Zo schreven we 8 mei 2016 aan de burgemeester een brief n.a.v. de 1 mei manifestatie van het FNV wat in feite een verkapt evenement was. Op 16 augustus 2016 werd dit gevolgd door een brief n.a.v.de schade ten gevolge van grote evenementen zoals Keti Koti. Op de laatste brief werd op 30 januari 2017 gereageerd door B&W. Daarin werd o.i. onze vragen en klachten niet volledig beantwoord. Zo zijn de problemen op de grote weide niet alleen het gevolg van de wateroverlast maar eveneens door het berijden van het gras met te zwaar materieel. Onze suggestie om het kapotte gras te vervangen door nieuwe grasmatten werd te duur bevonden. Het voorstel om het gras opnieuw in te zaaien vinden we volstrekt onvoldoende omdat eerdere resultaten aantonen dat het gras dan niet volledig terugkeert. Op 14 april 2017 hebben we daarom een reactie gestuurd op de reactie van B&W, aangevuld met een bijlage met schadefoto’s. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen!

10 april

Het stadsdeel Oost is in april begonnen met de herplanting van 45 bomen. Dit is een gedeeltelijke compensatie van de bomenkap ten gevolge van het project Verdubbeling Oosterpark. Lees hier het bericht op de site van de gemeente Amsterdam.

13 januari

Attentie voor dit leuke initiatief. Zondag 22 januari geeft Annelies de Kleyn in het Oosterpark vanuit de Vogelwerkgroep Amsterdam en IVN Amsterdam een vogelexcursie voor kinderen vanaf 7 jaar. Zie de site van Vogelwerkgroep Amsterdam

Voor berichten van voor 2017 (2014 t/m 2016) zie archief berichten.