VRIENDEN VAN HET OOSTERPARK

Vrienden van het Oosterpark richt zich op het behoud van het park als prachtige groene oase in Amsterdam.

De grote vijver

Een mooi oud park waar mensen te allen tijde van de natuur kunnen genieten, elkaar ontmoeten, wandelen of deelnemen aan kleinschalige activiteiten. Een veilige enclave met respect voor flora, fauna, de andere bezoekers van het park en de omwonenden. Om het Oosterpark te beschermen en te behouden voor ons en voor de generaties na ons hebben wij in het najaar van 2012 de vereniging Vrienden van het Oosterpark opgericht. 

Nieuws

14 april 2017

Het bestuur heeft een brief verzonden aan B&W naar aanleiding van een reactie op eerdere briefwisselingen. Het betreft een lange reeks van klachten die we hebben geconstateerd nadat het park in 2016 is gebruikt voor grote evenementen. Zo schreven we 8 mei 2016 aan de burgemeester een brief n.a.v. de 1 mei manifestatie van het FNV wat in feite een verkapt evenement was. Op 16 augustus 2016 werd dit gevolgd door een brief n.a.v.de schade ten gevolge van grote evenementen zoals Keti Koti. Op de laatste brief werd op 30 januari 2017 gereageerd door B&W. Daarin werd o.i. onze vragen en klachten niet volledig beantwoord. Zo zijn de problemen op de grote weide niet alleen het gevolg van de wateroverlast maar eveneens door het berijden van het gras met te zwaar materieel. Onze suggestie om het kapotte gras te vervangen door nieuwe grasmatten werd te duur bevonden. Het voorstel om het gras opnieuw in te zaaien vinden we volstrekt onvoldoende omdat eerdere resultaten aantonen dat het gras dan niet volledig terugkeert. Op 14 april 2017 hebben we daarom een reactie gestuurd op de reactie van B&W, aangevuld met een bijlage met schadefoto’s. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen!

10 april 2017

Het stadsdeel Oost is in april begonnen met de herplanting van 45 bomen. Dit is een gedeeltelijke compensatie van de bomenkap ten gevolge van het project Verdubbeling Oosterpark. Lees hier het bericht op de site van de gemeente Amsterdam. 

13 januari 2017

Attentie voor dit leuke initiatief. Zondag 22 januari geeft Annelies de Kleyn in het Oosterpark vanuit de Vogelwerkgroep Amsterdam en IVN Amsterdam een vogelexcursie voor kinderen vanaf 7 jaar. Zie de site van Vogelwerkgroep Amsterdam

5 december 2016

Op midwinterdag 21 december a.s. vindt er weer een oude traditie plaats in het Oosterpark dat enkele malen bij de elektrische boom is gehouden: het midwintervuurfestijn. Dit festijn wordt georganiseerd door Reinout Koperdraat onder auspiciën van de Vrienden van het Oosterpark.

2016-12-21-winterfeest-1Het festijn wordt opgeluisterd met verhalen, muziek, zang, gedichten, gratis hapjes en een drankje. Kortom: het wordt een hele happening! Hieronder de flyer met meer informatie over het festijn. Komt allen en vier met ons het feit dat de dagen weer gaan lengen!

2016-12-21-winterfeest-2

24 november 2016

Alarmerend bericht over de terugloop van het aantal broedvogels in het Oosterpark. Dit blijkt uit een onderzoek van Hester Schoute en Ben Daemen. Reden is de renovatie van het Oosterpark waardoor veel ondergroei is verdwenen. De vraag is of de terugloop zal worden gekeerd in 2017. De onderzoekers formuleren het als volgt:

23 november 2016

Het stadsdeel Oost heeft op haar Facebookpagina een bericht geplaatst over het kappen van bomen vanwege de aanleg van de kinderspeeltuin. Ter info hierbij de tekst: ‘In verband met de nieuwe speeltuin is een kapvergunning aangevraagd voor acht bomen in het Oosterpark. Twee esdoorns in het gebied van de nieuwe speeltuin moeten wijken omdat ze te dicht bij een bijzondere en waardevolle treurbeuk staan, die hierdoor wordt beperkt in groei en licht. Eén van de esdoorns zal in één keer worden gekapt, en de andere in fases om de treurbeuk te laten ‘wennen’ aan het licht. Een derde esdoorn past niet in de plannen voor de speeltuin. Eén boom die gekapt wordt is nieuwe aanplant die het niet gered heeft. Eén boom, ook een esdoorn, heeft al een aantal jaren rot en is gekandelaberd. Deze boom zal in de speeltuin worden hergebruikt. De overige drie bomen (coniferen) kunnen niet in de speeltuin ingepast worden. Voor elke boom die verwijderd wordt, wordt een nieuwe geplant in hetzelfde gebied met een iets grotere aanplantmaat dan gebruikelijk.’

22 november 2016

Het stadsdeel Oost presenteert op 1 december het voorlopig ontwerp van een nieuwe speeltuin in het Oosterpark. De speeltuin is speciaal voor de allerkleinsten en krijgt een natuurlijke uitstraling. Hierover wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij  ideeën over verbetering van het voorlopig ontwerp naar voren kunnen worden gebracht. (zie flyer stadsdeel Oost).
Datum en tijd : Donderdag 1 december tussen 19.30 – 21.00 u
Locatie : Kinderrijk, Mauritskade 56
Aanmelden bij : c.schenk@amsterdam.nl

11 oktober 2016

Op dinsdag 11 oktober vindt in de bestuurscommissie de besluitvorming plaats over de locatieprofielen. Het komt erop neer dat we de verslechtering van de geluidsbelasting hebben kunnen tegenhouden (hoge tonen naar 93dB) maar dat we verder nauwelijks succespunten hebben binnengehaald voor ons park.

27 september 2016

Onze voorzitter Frank Köhler heeft op de BC van de 13e september ingesproken. Omdat de stukken te laat zijn aangeleverd, heeft de commissie het profiel niet inhoudelijk besproken. Dit is de 27e september gebeurd. Die tussentijd hebben de Vrienden van de parken Oost benut om een gezamenlijke reactie op te stellen met als hoofdpunten:

 • Grens van 25% per park aangeven
 • Het geluidsniveau moet wat betreft dBA blijven gehandhaafd op 90
 • De schade moet worden verhaald op de organisatoren.

De SP en GL kunnen zich in bijna al onze punten vinden. De verhoogde 93 dBA-norm (advies van het bureau evenementenbeleid) krijgt waarschijnlijk geen meerderheid. Eindtijden doordeweeks 22 uur en in het weekend 23 uur is denken we akkoord. Aantal aansluitende dagen van een evenement gaan af van de maximaal totaal aantal 17 dagen. Verder vindt Ivar Manuel, voorzitter van het DB, dat de 25%-norm niet geldt voor openbare evenementen. Wij bestrijden dat omdat evenementen in principe openbaar zijn. Op verzoek van de PvdA zoekt Ivar dat uit. Wat betreft de opgelopen schade wil Ivar dat de organisatoren daar geld reserveren.

7 september 2016

Naar aanleiding van de komende besluitvorming over het nieuwe locatieprofiel van het Oosterpark, sturen we een reactie op het concept locatieprofiel (zie reactie VVO).  Onze kritiek is:

 • Conform het stedelijk uitgangspunt mag een evenement nog maar beslag leggen op maximaal 25 procent van de publiek toegankelijke ruimte van het park. Daarbij worden ook de vijvers meegerekend. Wij vinden dat discutabel, omdat de vijvers niet toegankelijk zijn voor gebruikers.
 • Ook wordt het deel van het park waar evenementen kunnen plaatsvinden niet duidelijk beperkt. 
 • Wij zien niet in hoe in de gegeven ruimte 25.000 bezoekers opgevangen kunnen worden.

Wij stellen voor het locatieprofiel als volgt aan te passen:

 • Grote evenementen met maximaal 5000 gelijktijdig aanwezige bezoekers vinden bij voorkeur plaats in de omgeving van de muziekkoepel (zie de op de kaart aangegeven ruimte). Een groot evenement dat meer ruimte nodig heeft, kan plaatsvinden op het grote veld en het verharde pad daaromheen, met maximaal 20.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers. (Zie kaart.)   Gezien de zware aanslag die evenementen telkens weer op de grasvelden aanbrengen, pleiten we ervoor in het profiel op te nemen dat kramen en tijdelijke bouwwerken voor evenementen zo veel mogelijk op de verharding moeten worden geplaatst. 
 • Ons tweede punt van kritiek is dat de lengte van middelgrote en kleine evenementen in het geheel niet gemaximeerd worden. Vooral voor middelgrote evenementen, met hun aanzienlijke ruimtebeslag en geluidsbelasting, vinden we dat een bezwaar. Uitgaande van de bestaande praktijk kunnen middelgrote evenementen worden gemaximeerd op drie dagen. We stellen voor dit in het profiel op te nemen.
 • Ons derde kritiekpunt betreft de eindtijd voor evenementen. Die is nu op 23.00 uur gesteld. Zeker op de avonden voor een werkdag is dat te laat. Wij stellen voor de eindtijd op zondag tot en met donderdag op 22.00 uur te zetten. 
 • Ons vierde kritiekpunt betreft de onverhoedse verhoging van de maximale geluidsbelasting bij grote evenementen. De norm ligt in het Oosterpark niet voor niets op 90 dB(A), gezien de directe nabijheid van woningen, een ziekenhuis en hotels bij de geluidsbron. Bij deze geluidssterkte zijn er jaar in jaar uit veel klachten geweest. Dus niet alleen over de bassen, waar een aparte norm voor geldt. 
 • We constateren dat het maximaal aantal grote evenementen is veranderd van maximaal 2 van maximaal één dag naar maximaal 2 evenementdagen. Maar er staat nog steeds bij maximale duur: één dag. Als het de bedoeling is om maximaal twee evenementen van één dag of één evenement van twee dagen mogelijk te maken, hebben wij daar geen bezwaar tegen. Maar dan moet de tekst dienovereenkomstig worden aangepast.  
 • Tenslotte constateren we dat uitgangspunt 8 van het stedelijk beleid, dat luidt “Evenementen in parken kunnen alleen plaatsvinden indien de organisator alle nodige maatregelen treft ter bescherming van voorzienbare schade aan flora en fauna”, niet in het locatieprofiel is verwerkt. Dat vinden we een omissie. Wij stellen voor in het profiel op te nemen: De organisator van een evenement dient alle nodige maatregelen te treffen om schade aan flora en fauna te voorkomen. Mocht er toch schade ontstaan, dan dient de organisator die onmiddellijk na het evenement te laten herstellen.

30 augustus 2016:

Het stadsdeel Oost heeft op haar site een bomenrapport Oosterpark gepubliceerd (zie bomenrapport). Hierin wordt een overzicht gegeven van de bomen die extra aandacht nodig hebben of die dit turbulente jaar niet hebben overleefd. Ook wij zullen de bomen in het park nauwgezet monitoren om te zien of de aangegeven maatregelen ook worden opgevolgd. 

De Dag van het Park, door de Vrienden van het Oosterpark georganiseerd, trok redelijk veel belangstelling. Waarschijnlijk vanwege de slechte weersvoorspelling was het op zondag 29 mei niet echt druk in het Oosterpark. Wel trok de opening van de Dag door de ACCU Fanfare veel publiek. Live, onversterkte, muziek is erg aanstekelijk en mobiliseert veel bezoekers van het park. Ook de reuzespellen o.l.v. Inosha konden op veel jeugdige deelnemers rekenen. Alleen de hardloopclinics wisten geen enthousiaste deelnemers te mobiliseren. Aan de informatiekraam, gratis beschikbaar gesteld door Vos-Rugaart uit de Dapperbuurt, werden vele en vaak kritische vragen gesteld en discussies gevoerd over het vernieuwde park en het gebruik daarvan. We konden wel tien nieuwe leden inschrijven voor onze vereniging. Foto’s zijn bij het onder staand programma te zien.   

2 t/m 5 juni Amsterdam kookt 

In die periode wordt het park in beslag genomen door een food- en muziekkaravaan. Dus niet alleen kunnen bezoekers ‘genieten’ van eten en drinken (foodtrucks) maar ook van muziek tussen 13:00 en 23:00 uur. We houden als Vrienden ons hart vast dat dit weer wat bezoekersaantal flink uit de hand zal lopen. Voor dit gratis te bezoeken evenement mogen er maximaal 2000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn van de afgegeven vergunning. We zullen dit als vereniging goed moeten monitoren omdat de organisatie volgens hun website (http://amsterdamkookt.nl/oosterpark)  flink uitpakt!

29 mei 2016: 

Onze vereniging heeft tot nu toe erg weinig activiteiten georganiseerd in ons mooie park. We waren vooral bezig met het evenementenbeleid en de verdubbeling van het park. De landelijke Dag van het Park op zondag 29 mei a.s. willen we gebruiken om ons op een positieve manier te presenteren aan de bewoners en gebruikers van het park. 

We zetten in op een viertal activiteiten:  

De ACCU Fanfare zal ons aandeel in de dag muzikaal luister bijzetten in en om de muziekkoepel. Voor de jongere en wat oudere jeugd zullen er bij de muziekkoepel vier reuzespellen worden geplaatst: gatenkaas, sjoelbak, doolhof en ‘vier op een rij’. Doorlopers Oost zal twee a drietal hardloopclinics verzorgen in het park. De vereniging zal present zijn met een kraam met informatie bij de muziekkoepel.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur                            opening met de ACCU Fanfare, start bij de muziekkoepel dan een rondje door het park

DvhP2

12.30 tot 14.00 uur               ACCU speelt in een aantal sessies in de muziekkoepel

13.00 tot 17.00 uur               De reuzespellen voor de jeugd onder leiding van Inosha

DvhP4DvhP3

12.00 tot 17.00 uur               Kraam van de Vrienden van het Oosterpark met informatiemateriaal en de mogelijkheid tot aanmelding als lid

DvhP1

13.30, 14.30, 15.30 uur         Hardloopclinics in het Oosterpark: bewegen met plezier, hardlopen en conditie voor iedereen, van beginner tot ervaren sporters.

Voor deze dag is een mooi flyer gemaakt die breed wordt verspreid in Amsterdam Oost. Zie  FLYER Dag v.h.Park-A4-HR

30 april 2016: op 1 mei a.s. organiseert de FNV een manifestatie in het Oosterpark. Wij zijn daar niet gelukkig mee omdat er, behalve een manifestatie, ook activiteiten worden georganiseerd die meer op een evenement lijken. Het hele park is volgezet met tenten, tribunes en podia. Mocht u (geluids)overlast ondervinden van dit gebeuren, raden wij dit aan te melden bij de gemeente Amsterdam. Dat kan op de volgende manieren:

Uit onze contacten met het stadsdeel Oost blijkt dat het melden van overlast zeker wordt geregistreerd en dat daar vervolgens ook rekening mee wordt gehouden. Dus schroom niet om een melding te doen!

9 maart 2016 informeert wethouder Choho door middel van een brief de gemeenteraad over de bevindingen m.b.t. de wateroverlast. ‘Het integraal onderzoek van ingenieursbureau Grontmij, dat in opdracht van de bestuurscommissie Oost is uitgevoerd, is afgerond. Op verzoek van Choho is eind februari een aanvullend extern onderzoek uitgevoerd naar de conditie van de bomen. Dit is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, Prohold BV.’ Belangrijkste conclusie is ‘dat de oorzaak van de problemen ligt in een foutieve omgang met de tijdelijk verwijderde bovenlaag van het park. Deze laag is door opslag ingeklonken waardoor water er niet meer doorheen kan. Hierop heeft het stadsdeel maatregelen genomen om de waterdoorlatendheid van de bovenlaag te bevorderen.

26 januari 2016 Wethouder Openbare ruimte en Groen Choho heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad over de problemen m.b.t. het wateroverlast en de drainage in het Oosterpark. Middels deze brief wordt de raadscommissie Duurzaamheid en Infrastructuur op de hoogte gesteld van de problematiek. De Grondmij is gevraagd naar de gesignaleerde problemen te kijken. Hierover brengt de Grondmij in februari a.s. een verslag uit met maatregelen om de wateroverlast te verminderen.

19 januari 2016 Naar aanleiding van de behandeling van de locatieprofielen in het kader van het evenementenbeleid door de bestuurscommissie Oost op 12 januari jl. is de aangepaste, definitieve nota gepubliceerd. Het uitsluiten van besloten evenementen in het Oosterpark is hiermee bevestigd!

17 januari 2016  In december hebben twee leden van ons bestuur overleg gehad met de leiding van het project Verdubbeling Oosterpark. Hierbij is o.a. de wateroverlast in het park besproken. In januari namen wij opnieuw contact op omdat wij geen verbetering zagen. Het stadsdeel liet ons weten onze zorgen te delen en opdracht te hebben gegeven aan de Grontmij voor een onderzoek naar de wateroverlast in het hele park. De resultaten van het onderzoek worden in februari verwacht. Op 27 januari staat de wateroverlast op de agenda van de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van de centrale stad met wethouder Choho. Op dit moment zijn er op verschillende plekken, vooruitlopend op het onderzoek van de Grontmij, tijdelijke maatregelen getroffen om de wateroverlast te verminderen. Er zijn enkele pompen geplaatst en drains en extra geultjes gegraven. De maatregelen zijn beschreven op de facebookpagina Oosterpark waar het nieuws van het project Verdubbeling te vinden is.  Voor meer duurzame oplossingen moet nu eerst het onderzoek van de Grontmij worden afgerond.

12 januari 2016  De Bestuurscommissie van Oost heeft besloten over nieuwe locatieprofielen voor evenementen in Oost. Het bestuur is opgelucht en blij. Opgelucht omdat de nieuwe locatieprofielen nog in 2016 ingaan en blij omdat we goede resultaten behaald hebben voor het Oosterpark. De vijf grote evenementen (waarvan twee besloten) met een ongelimiteerd aantal bezoekers en geluidsbelasting met zware bassen uit het profiel van 2012, zijn hiermee van de baan. De goede resultaten van het nieuwe beleid en nieuwe profiel voor het Oosterpark zijn dat:

 • het park openbaar blijft: geen grote besloten festivals meer.
 • in het hele park maximaal 2 grote, openbare, evenementen per jaar kunnen plaatsvinden, met maximaal 25.000 bezoekers*
 • de maxima voor bezoekers zijn aangescherpt, die mogen alleen nog overschreden worden bij open festivals op de dag zelf. Keti Koti moet zich nu dus richten op maximaal 25.000 bezoekers (gelijktijdig aanwezig).
 • grote festivals in het Oosterpark en Flevopark slechts 1 dag mogen duren.
 • de zware geluidsbelasting bij de 2 grote evenementen in het Oosterpark lager is dan de stedelijke norm en zonder zware bassen
 • er een jaarlijkse evaluatie komt van de evenementen rond 1 oktober, met bewoners en ondernemers o.a. met de Vrienden van de parken

* Wij hadden minder bezoekers voorgesteld maar dat is niet overgenomen

5 januari 2016 Onze eerste succes m.b.t. een besloten-evenementen-vrij Oosterpark is behaald. De organisatie van Kingsday Loveland, die een voorkeur had hun evenement in het Oosterpark te organisaren, heeft van het Dagelijks Bestuur te horen gekregen dat het evenement in het sportpark Middenmeer moet plaatsvinden (zie brief dB). Belangrijke argumenten zijn de spreiding van evenementen over het stadsdeel Oost en de positieve ervaring van het evenement vorig jaar

23 december 2015 Alle vrienden van de parken in Amsterdam Oost zijn verontrust over de aangepaste nota locatieprofielen. Het betreft met name de verruiming van de geluidsniveaus en de onduidelijkheid over het maximaal aantal toegestane bezoekers van evenementen. Onze verontrusting hebben de vriendenverenigingen verwoord in een mail aan alle fracties van de bestuurscommissie met de hoop dat bij de afhandeling van de nota op 12 januari a.s. er in onze zin aanpassingen van de nota worden doorgevoerd.

15 december 2015. De bestuurscommissie van het stadsdeel Oost heeft de nota locatieprofielen inhoudelijk besproken. Daaraan voorafgaand hebben zeven insprekers, waaronder natuurlijk onze vereniging, hun visie gegeven op de voorliggende nota. Op onze inspreektekst werd door diverse fracties (positief) gereageerd. Ons lid Vital van Looveren gaf zijn visie op het evenementenbeleid.

20151215_Bernard

Namens de VVO spreekt Bernard Neuhaus de bestuurscommissie toe

Om onze argumenten kracht bij te zetten, hielden twee bestuursleden ons spandoek ‘SPAAR HET OOSTERPARK’ omhoog.

20151215_Spandoek_BC

In het zeer warrige debat legde het DB in feite de bal bij de commissie. Op 12 januari a.s. wordt er gestemd over de nota. Daarbij wordt verwacht dat er veel amandementen worden ingediend ter aanvulling van de huidige, redelijk inconsistente tekst. Het ziet er gelukkig wel naar uit dat de nieuwe locatieprofielen al in 2016 zullen gaan gelden, En zeer waarschijnlijk dat er in het Oosterpark voortaan geen grote, gesloten evenementen zullen worden georganiseerd.

11 december 2015. De aangepaste nota over de locatieprofielen is gepubliceerd door het stadsdeel. 

8 december 2015 zou in de bestuurscommissie de inhoudelijke bespreking van de locatieprofielen plaatsvinden. Hierop heeft het bestuur namens onze vereniging de volgende tekst ingesproken.  Een aantal leden ondersteunde de inspraak met een fraai spandoek:

20151203spandoek_spaarhetoosterpark

Helaas besprak de BC de locatieprofielen niet inhoudelijk maar beperkte de behandeling van het agendapunt zich tot ‘gevolgen van de aangenomen motie 123 van GroenLinks’ (zie 27 november 2015) en het beantwoorden van technische vragen van de commissie door het bestuur. De afspraak is dat de locatieprofielen op 15 december a.s. inhoudelijk zullen worden besproken en de besluitvorming naar januari 2016 is verplaatst. Het Dagelijks Bestuur heeft toegezegd dat, op basis van de op- en aanmerkingen die er vanuit de commissie op de nota is gegeven, voor het weekend van 12 en 13 december beschikbaar zal zijn. 

2 december 2015 Er komt nogal kritiek op onze vereniging dat we onzichtbaar zijn. Het bestuur is danook op zoek naar een lid of iemand van buiten die de PR van de vereniging kan oppakken. Extern is een vacature geplaatst bij de vrijwilligerscentrale ViiA, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als er een lid met belangstelling en hopelijk ook ervaring op het gebied van bekendheid geven aan onze vereniging, zich meldt. Dat kan simpelweg via ons mailadres info@vriendenvanhetoosterpark.nl.

1 december 2015 publiceert het Stadsdeel Amsterdam Oost een aantal documenten ter bespreking op de vergadering van de Bestuurscommissie op 8 december a.s. Het betreft een actualisering van de locatieprofielen waarin onder andere is opgenomen dat er in het Oosterpark geen gesloten evenementen meer kunnen plaatsvinden.  Daarnaast heeft het stadsdeel een aantal andere documenten gepubliceerd waaronder een aanbiedingsbrief aan de burgemeester van Amsterdam. Deze documenten zijn te vinden op de site van het stadsdeel onder punt 4 van de agenda: Nieuwe locatieprofielen evenemententerreinen.

27 november 2015 Tijdens de inspraakmogelijkheid van de Bestuurscommissie van Amsterdam Oost heeft het bestuur haar zorgen geuit over de gevolgen van de aanname van de motie 123 van GroenLinks op 10 november jl. Het gevolg kan zijn dat alle ellende in de vorm van grote, veel geluidsoverlast veroorzakende, evenementen in 2016 zullen plaatsvinden in het Oosterpark. Zie hier de inspreektekst.

23 november 2015 Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen m.b.t. het locatiebeleid is er een nieuwsbrief verschenen. Daarbij aandacht voor de evaluatie van het evenementenbeleid, de move van GroenLinks om via een (aangenomen) motie het Oosterpark op te zadelen met alle grote evenementen en de resultaten van de enquete in de Oosterpark- en Dapperbuurt. 

10 november 2015 Tijdens de vergadering van de Bestruuscommissie van Amsterdam Oost is er, op initiatief, bij meerderheid een motie van GroenLinks aangenomen: motie 123. Tot onze grote verbijstering zorgt deze motie ervoor dat er voor 2016 de locatieprofielen van 2012 gaan gelden als er voor 1 december a.s. geen andere profielen worden vastgesteld. Dit betekent o.a. dat er in het Oosterpark vijf grote evenementen mogen worden georganiseerd. Met dank aan GroenLinks.

3 november 2015 verschijnt het rapport van de Dienst OIS met de resultaten van de enquete onder bewoners van de Oosterpark- en Dapperbuurt naar de mening over het organiseren van evenementen in het Oosterpark.

3 september 2015 maakt het stadsdeel Oost het programma bekend voor de heropening van het Oosterpark op 26 september 2015. De Vrienden van het Oosterpark zullen daarbij aanwezig zijn met een informatiestand. Daarnaast zal onze voorzitter Frank Kohler tijdens de Oosterpark University onze visie geven op besloten evenementen in het park. Een uitgebreid overzicht van het programma is te vinden op de site van de gemeente Amsterdam.

31 augustus 2015 mailde het stadsdeel Oost een reactie op al onze vragen die zijn gerezen n.a.v. de schouw die onze vereniging op 13 juli heeft gehouden. 

Op 20 juli 2015 heeft het bestuur in het Oosterpark kennis gemaakt met de pas aangestelde parkwachter  Stanley Wassenaar. Stanley blijkt zeer betrokken bij het park en zal op drukke momenten in het park aanwezig zijn. We hebben als vereniging aandacht gevraagd voor de fietsoverlast (geen fietsers toelaten op de smalle paden), de diverse groepen – zoals de alcoholisten – in het park, het probleem van het afval en onze zorg over de gevolgen voor de weiden door het barbequen.

Op 16 juli 2015 heeft het stadsdeel Oost een kapvergunning afgegeven voor 11 bomen. Tijdens de periodieke boomveiligheidscontrole in het Oosterpark is gebleken dat er vier bomen dood zijn en zeven bomen instabiel. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Voor de vier dode en twee instabiele bomen wordt een kapvergunning aangevraagd. Voor de vijf andere instabiele bomen wordt een vergunning aangevraagd om zodanig te snoeien dat de kans dat ze omvallen, sterk afneemt. De bomen staan verspreid over het park.

13 juli 2015: Op uitnodiging van het bestuur hebben bestuur en leden de pas daarvoor opgeleverde 2e fase van de Verdubbeling van het Oosterpark geschouwd. Men schrok met name van de grote hoeveelheid asfalt dat is gebruikt waar we hoopten op een veel groener park. Verder waren we verrast door de inrichting van de ruimte rondom de muziekkoepel. Grote met hoge banden omringde bomen die weinig ruimte laten voor activiteiten. Ook de aanplant ter vervanging van de ondergroei kon op veel kritiek rekenen. Vragen naar aanleiding van deze rondgang hebben we aangeboden aan de projectgroep Verdubbeling Oosterpark. 

20 mei 2015: Tijdens de commissievergadering Infrastructuur en Duurzaamheid geeft het Parkenoverleg, mede namens de Vrienden van het Oosterpark bijgaande reactie op de Concept Agenda Groen.

30 april 2015: Het stadsdeel Oost beantwoordt in bijgaand stuk de vragen die de VVO heeft gesteld over de herplant van bomen in het vernieuwde Oosterpark. Wij maken ons namelijk grote zorgen over de toezegging van het stadsdeel dat alle gekapte bomen weer zullen worden herplant, in het Oosterpark of elders in het stadsdeel.

24 april 2015: Het Parkenoverleg wijst in bijgaande brief aan B&W op een weeffout in de Agenda Groen. Die fout betreft het ontbreken van aandacht voor de gevolgen van grote evenementen in de stadsparken.

21 april 2015: Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vrienden van het Oosterpark is een luxe versie van het jaarverslag over het jaar 2014 gepresenteerd. Dit jaarverslag willen we gaan gebruiken om de vereniging meer bekendheid te geven. Zo zal het verslag tijdens het Bredewegfestival op Koningsdag beschikbaar zijn voor belangstellenden.

9 april 2015: B&W hebben het concept van de Agenda Groen gepubliceerd waarop kan worden gereageerd. Deze agenda geeft de visie van het stadsbestuur op de toenemende drukte in de stad. Voor Amsterdam wordt een onderscheid gemaakt in type groen: stadparken, buurtparken en buitenparken (groengebieden aan de rand van de stad.

2 maart 2015: Bij de bezwaarschriftencommissie van het stadsdeel Amsterdam Oost hebben we onze bezwaren tegen de kapvergunning voor hotel Arena toegelicht (zie ons bezwaarschrift). Een belangrijk argument was dat er door het stadsdeel  nog geen bouwvergunning was verstrekt voor uitbreiding van het hotel. Bij de zitting van de voorzieningenrechter bleek dat het stadsdeel die vergunning op het laatste moment had verleend. Verder gebruikte het stadsdeel het argument dat bomenkap noodzakelijk was vanwege het komende broedseizoen. Wij stellen ons vraagtekens bij de bijdrage die door hotel Arena wordt geleverd aan de verdubbeling van het Oosterpark. De uitbouw van het hotel richting dubbeltjeswoningen zet in feite de doorgang naar de Mauritskade dicht. Verder is niet duidelijk hoe en waar de gekapte bomen worden gecompenseerd. Het stadsdeel heeft daaraan geen eisen gesteld. 

25 februari 2015: We waren uit de lucht door een hack op onze website. Het herstel heeft langer geduurd dan we wilden. Maar nu zijn we er weer! Van de afgelopen maanden is er nog al wat te melden: onze vragen over de buurtconsultatie, de renovatie en de inrichting van het noordelijke deel van het park. Daarnaast gaan we de website aanpassen: indeling, agenda,  nieuws. Kortom: hou ons in de gaten! 

22 februari 2015: Het festival Keti Koti 2014 was veel drukker dan de organisatoren hadden voorzien, waardoor naar de mening van de Vrienden een riskante situatie was ontstaan in het Oosterpark. Hierover hebben we vragen gesteld aan de afdeling Vergunningen van het stadsdeel Oost. Voor uw informatie plaatsen we het antwoord hierbij. In de toekomst zullen wij de vergunningsaanvragen en de manier waarop deze in de praktijk uitgevoerd worden nauwkeurig gaan volgen.

9 februari 2015: Het stadsdeel Oost stelt een fietsverbod voor het Oosterpark voor de duur van de renovatiewerkzaamheden in het park. Dit verbod wordt aangegeven  door verkeersborden en gele borden waarop staat dat bij overtreding een boete van €55 kan worden opgelegd. Het is dus aan te bevelen om gedurende die periode om het park te fietsen of de fiets aan de hand mee te nemen!

3 februari 2015: Het stadsdeel Oost heeft de bestuurscommisie geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. de verdubbeling van het Oosterpark. Het betreft de uitvoering van de 2e fase (het openbare gedeelte van het park) en de planvorming m.b.t. de fase 3 en 4 (de aansluiting van de panden aan en nabij de Mauritskade op het park, zoals rondom het hotel Arena).

2 februari 2015: De voorzitter van de bestuurscommissie Amsterdam Oost, Ivar Manual, beantwoordt per brief onze vragen over het evenementenbeleid van het stadsdeel.