VRIENDEN VAN HET OOSTERPARK

Vrienden van het Oosterpark richt zich op het behoud van het park als prachtige groene oase in Amsterdam.

De grote vijver

Een mooi oud park waar mensen te allen tijde van de natuur kunnen genieten, elkaar ontmoeten, wandelen of deelnemen aan kleinschalige activiteiten. Een veilige enclave met respect voor flora, fauna, de andere bezoekers van het park en de omwonenden. Om het Oosterpark te beschermen en te behouden voor ons en voor de generaties na ons hebben wij in het najaar van 2012 de vereniging Vrienden van het Oosterpark opgericht. 

Nieuws 2017

21 september

Het college van B&W heeft op 19 juli 2017 haar plannen voor het nieuwe Amsterdamse geluidbeleid bij evenementen voor inspraak ter inzage gelegd. Zoals hieronder is toegelicht, stemt de VVO niet in met het voorgestelde nieuwe geluidsbeleid van de gemeente Amsterdam en stellen we vraagtekens bij het daaraan gekoppelde evenementenbeleid. Daarom heeft de vereniging een zienswijze gestuurd aan het college van B&W, Zienswijze Evenementenbeleidsregels en Locatieprofielen 2017.  

Daarin concluderen wij: het nieuwe evenementenbeleid had als doel de te sterk toegenomen overlast in te perken en te komen tot een balans tussen vermaak en overlast. Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar op de essentiële punten is alles bij het oude gelaten of verslechterd. Zelfs bodemvoorwaarden als spraakverstaanbaarheid binnenshuis en geen verstoring van de nachtrust zijn deels opgeofferd. Ondanks het uitgangspunt dat de bewoners van Amsterdam prioriteit hebben, ademt het nieuwe beleid vooral de wens om de bestaande situatie met veel grote, zwaar belastende evenementen zoveel mogelijk te behouden en te legitimeren. De door de gezamenlijke bewonersgroepen bij de voorbesprekingen ingebrachte voorstellen vinden we nergens terug in het beleid. De bewoners hebben vooralsnog aan het kortste eind getrokken.
Samenvattend verzoeken wij U daarom:
– Houd het beleid eerlijk, eenvoudig en helder. Sta geen uitzonderingen toe waardoor de normen toch weer ontdoken kunnen worden. Geen meteocorrectie, geen gevelcorrectie, geen buitencategorieën, geen ‘indicatief’.
– Garandeer de ondergrens van spraakverstaanbaarheid binnenshuis (50 dBA) voor alle Amsterdammers. Doe daarom onderzoek binnenshuis op alle evenementenlocaties en pas de locatieprofielen daarop aan.
– Garandeer een 8-urige nachtrust met 23.00 uur als vaste eindtijd, zonder uitzonderingen.
– Neem uw verantwoordelijkheid voor de gezondheid van jonge festivalbezoekers door een medisch verantwoorde maximale dBA vast te stellen.
– Maak geen half beleid door alleen naar geluidsoverlast te kijken. Regel alle vormen van overlast door evenementen.
– Wees duidelijk in het aantal dagen. Benoem in de beleidsregels en locatieprofielen altijd het toegestane aantal evenementdagen i.p.v. het aantal evenementen.
– Sta nooit besloten evenementen toe in parken en implementeer de 25% regel.
– Leg het beleid niet voor jaren vast, maar creëer evaluatiemomenten om de uitwerking ervan te beoordelen en het beleid zo nodig aan te passen.

18 september

De Vereniging Vrienden Oosterpark is nauw betrokken geweest bij het overleg over het nieuwe geluidsbeleid zoals de gemeente dat graag ziet toegepast voor evenementen zoals die in het Oosterpark worden georganiseerd. Tijdens de lange voorbereidingsperiode van dat geluidsbeleid is een aantal bewoners en bewonersorganisaties in de gelegenheid gesteld om met de burgemeester en het Evenementenbureau van gedachten te wisselen over de voornemens. In dat kader hebben twee ambtswoninggesprekken plaatsgevonden en is een aantal keren gesproken met vertegenwoordigers van het Evenementenbureau en door de gemeente ingeschakelde deskundigen.
Deze gesprekken hebben op enkele punten na helaas niet tot overeenstemming over de plannen geleid. Tijdens de discussies bleek tegelijkertijd steeds duidelijker dat wij als bewoners en bewonersorganisaties allemaal vrijwel dezelfde wensen koesterden. Dat heeft geleid tot onderling overleg, waarvan de resultaten in de vorm van samenvattingen tijdens de discussies een paar keer naar voren zijn gebracht en waarvan deze analyse van de gepubliceerde beleidsvoornemens het eindresultaat is.

 

28 augustus

Terrassenfestival: niet zo!

Op 19 juni stuurde het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark een mail naar het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost waarin het zich, na overleg met de initiatiefnemer van het festival, positief uitlieten over het voorgenomen Amsterdams Terrassenfestival. Het zou gaan om een kleinschalig festival aan het eind van het zomerseizoen, dat zou plaatsvinden bij de muziekkoepel en op de ligweide bij het pierenbad, waarbij de organisator bereid was na afloop een nieuwe grasmat bij het pierenbad aan te laten brengen.

Omdat er aan het eind van de zomer toch niet meer zo veel gebruik zou worden gemaakt van de ligweide en vooral omdat die weide nu in deplorabele staat verkeert en een nieuwe grasmat dringend nodig heeft, gaven de Vrienden aan eenmalig af te wijken van hun standpunt dat er geen evenementen op de ligweide mogen plaatsvinden.

Inmiddels blijkt uit de in augustus verleende vergunning dat het festival een grootschalig festival wordt, waarbij het stadsdeel het aanbod van de organisator om bij het pierenbad een nieuwe grasmat te laten leggen, heeft afgewezen!

Het festival krijgt een besloten karakter, neemt het noordelijk deel van het park grotendeels in beslag, en dat voor zeven dagen: twee dagen opbouw, drie dagen festival en twee dagen afbouw. En dat eind augustus-begin september, een periode dat ook dit deel van het park anders volop in gebruik is bij reguliere bezoekers.

Het Terrassenfestival in deze vorm legt een onaanvaardbaar groot beslag op het park. Daarom hebben de Vrienden van het Oosterpark een bezwaarschrift tegen de vergunning voor dit evenement ingediend.

9 augustus

Er is commotie ontstaan over het Terrassenfestival dat begin september in het Oosterpark rond de muziekkoepel zal plaatsvinden en vooral over de (vermeend kwalijke) rol van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark daarbij.

Wat is er aan de hand?

De organisator wil een middelgroot kookevenement organiseren bij de koepel en daarbij ook de ligwei voor het pierenbadje betrekken. Dus niet in het hele park en ook geen groot evenement, maar middelgroot. Daar zijn er volgens het locatieprofiel drie van toegestaan in het park. Tegen het kookevenement kunnen we ons dus niet verzetten. Iets anders is de plek waar het plaatsvindt. Juist over de ligwei bij het pierenbad, die zo nodig is voor ouders en kinderen, maken wij als VVO ons het meeste druk. We proberen om in ieder geval deze wei vrij te houden van evenementen – echter tot nu toe zonder enig resultaat. Die ligwei is er bovendien heel slecht aan toe, zo slecht zelfs dit jaar de wei nauwelijks door bezoekers van het pierenbadje wordt gebruikt. Het stadsdeel maakt geen aanstalten om de grasmat te vervangen (want dat is wat er moet gebeuren, het gras groeit niet meer). Dus blijft de wei onbruikbaar.

Nu kwam de organisator van het Terrassenfestival met het voorstel om de schade van tafeltjes en tenten op de ligwei te herstellen door de hele grasmat na afloop van het evenement te vernieuwen met graszoden. Dat zou ons een goede grasmat voor 2018 opleveren. Omdat ze ook aan het eind van het seizoen zitten zijn wij als VVO akkoord gegaan, onder de voorwaarde dat dit eenmalig is en geen precedent. En met grote druk naar het stadsdeel om volgend jaar dan ook geen evenementen meer op deze vernieuwde grasmat toe te staan. We hopen zo volgend jaar steviger te staan met onze argumenten tegenover het stadsdeel.

Kortom, de VVO helpt niet mee om het park te vernielen, maar om de ligwei bij het pierenbad te herstellen

14 april

Het bestuur heeft een brief verzonden aan B&W naar aanleiding van een reactie op eerdere briefwisselingen. Het betreft een lange reeks van klachten die we hebben geconstateerd nadat het park in 2016 is gebruikt voor grote evenementen. Zo schreven we 8 mei 2016 aan de burgemeester een brief n.a.v. de 1 mei manifestatie van het FNV wat in feite een verkapt evenement was. Op 16 augustus 2016 werd dit gevolgd door een brief n.a.v.de schade ten gevolge van grote evenementen zoals Keti Koti. Op de laatste brief werd op 30 januari 2017 gereageerd door B&W. Daarin werd o.i. onze vragen en klachten niet volledig beantwoord. Zo zijn de problemen op de grote weide niet alleen het gevolg van de wateroverlast maar eveneens door het berijden van het gras met te zwaar materieel. Onze suggestie om het kapotte gras te vervangen door nieuwe grasmatten werd te duur bevonden. Het voorstel om het gras opnieuw in te zaaien vinden we volstrekt onvoldoende omdat eerdere resultaten aantonen dat het gras dan niet volledig terugkeert. Op 14 april 2017 hebben we daarom een reactie gestuurd op de reactie van B&W, aangevuld met een bijlage met schadefoto’s. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen!

10 april

Het stadsdeel Oost is in april begonnen met de herplanting van 45 bomen. Dit is een gedeeltelijke compensatie van de bomenkap ten gevolge van het project Verdubbeling Oosterpark. Lees hier het bericht op de site van de gemeente Amsterdam. 

13 januari

Attentie voor dit leuke initiatief. Zondag 22 januari geeft Annelies de Kleyn in het Oosterpark vanuit de Vogelwerkgroep Amsterdam en IVN Amsterdam een vogelexcursie voor kinderen vanaf 7 jaar. Zie de site van Vogelwerkgroep Amsterdam

Voor berichten van voor 2017 (2014 t/m 2016) zie archief berichten.