EVENEMENTEN

Stand van zaken

In het najaar van 2015 zullen beslissingen worden genomen over het aantal (grote) evenementen die vanaf 2016 in het park gehouden kunnen worden. Het huidige locatieprofiel (zie hieronder) van het Oosterpark staat momenteel vijf grote evenementen toe waarvan twee besloten.

Onze visie op grote evenementen

Geheel in de geest van de oorspronkelijke architect Springer vinden wij dat het park bestemd is voor kleinschalige evenementen, die de sociale functie en de buurtfunctie van het park versterken. Het park ligt tussen twee dichtbevolkte buurten en is voor veel mensen de groene achtertuin. De VVO wil zuinig zijn op het park. We juichen het toe dat het park in het kader van het project Verdubbeling wordt gerenoveerd en groter en groener wordt gemaakt. Het park is belangrijk voor sport en spel, het moet een veilige plek zijn voor kinderen om te spelen. Ook rust en natuur zijn belangrijk in de drukke stad. Het park heeft een culturele en historische waarde (erfgoed). Het heeft een interessante geschiedenis, enkele monumenten, beeldende kunst en bijzondere gebouwen in en aan het park.

Vanuit deze visie hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Geen enkele afsluiting in het Oosterpark voor evenementen vanaf 2014.
 2. Geen disproportionele evenementen. Maximaal 1 groot evenement dat grote delen van het park in beslag neemt (zoals Keti Koti). Rekening houden met de draagkracht van het park en de buurt. Klachten over schade aan het park serieus nemen.
 3. de geluidsnorm van 90 dB (A)-105 dB (C) is te hoog in een dergelijke dichtbebouwde omgeving.  Klachten hieromtrent niet afdoen met het meten van decibels.
 4. bijstellen van het locatieprofiel van het Oosterpark en daadwerkelijk spreiden over de stad van de grote evenementen.

In de zomer van 2013 lijkt het evenementenbeleid van het stadsdeel en de bomenkap in het kader van het project verdubbeling een explosief mengsel in de buurt te worden, gezien de reacties op onze site. Hoe dit zover heeft kunnen komen? LEES VERDER >>

Tot medio 2014 fungeerde er een werkgroep grote evenementen. De leden van deze werkgroep zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging in 2014 toegetreden tot het bestuur. Daarna is het in feite een activiteit geworden die door het bestuur wordt uitgevoerd. Leden die een bijdrage willen leveren aan het ombuigen van het evenementenbeleid van het stadsdeel Oost in onze richting zijn van harte welkom om de werkgroep te versterken.

 

Acties van het bestuur en de werkgroep van de Vrienden van het Oosterpark tot nu toe (meest recente bovenaan):

22 februari 2015: Het festival Keti Koti 2014 was veel drukker dan de organisatoren hadden voorzien, waardoor naar de mening van de Vrienden een riskante situatie was ontstaan in het Oosterpark. Hierover hebben we vragen gesteld aan de afdeling Vergunningen van het stadsdeel Oost. Voor uw informatie plaatsen we het antwoord hierbij. In de toekomst zullen wij de vergunningsaanvragen en de manier waarop deze in de praktijk uitgevoerd worden nauwkeurig gaan volgen.

In november 2014 ontvingen we de verslagen van de buurtconsultaties. Op 29 oktober de consultatie met belanghebbenden, en de 30e oktober met de buurt. We zijn als VVO niet erg gelukkig met de gang van zaken. Zie ook onze nieuwsbrief.

30 oktober 2014:  uitnodiging voor buurtconsultatie om 20.uur 

Misschien heeft u al een uitnodiging gezien in de Echo van deze week. Op donderdagavond 30 oktober  organiseert het Stadsdeel Oost een avond om van u, als buurtbewoner, te horen hoe u denkt over de evenementen in het Oosterpark. Deze buurtconsultatie komt voort uit de afspraken die onze vereniging dit voorjaar heeft gemaakt met de voorzitter van de bestuurscommissie Ivar Manuel. Naast het kappen van minder bomen kwamen we overeen dat Ivar Manuel zich ervoor ging inzetten om het locatieprofiel (de regels voor evenementen) zodanig aan te passen dat er geen grote besloten festivals mogelijk zijn in het park. Maar daarmee is de bestuurscommissie van het stadsdeel nog niet overtuigd. En de lobby van de organisatoren van de evenementen blijft ook actief. Het is dus belangrijk om ons standpunt via de buurtconsultatie met kracht naar voren te brengen. Thema’s die besproken worden zijn: de rol van het park voor de buurt, de openbaarheid, de grote evenementen en aantallen bezoekers, de geluidsbelasting en de schade aan het park.

Voor het overleg met het stadsdeel over de buurtconsultatie hebben wij deze punten verder uitgewerkt in ons discussiestuk “Naar een nieuw locatieprofiel voor het Oosterpark”. U kunt het gebruiken voor uw inbreng op de bijeenkomst  aanstaande donderdag .

Tijd en plaats: Donderdagavond 30 oktober. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur. Locatie: CBK: Oranje Vrijstaatkade 71 (achter het Stadsdeelhuis)

augustus 2014: melden van geluidsoverlast bij Appelsap.  

6 augustus 2014: De Vereniging heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het plaatsvinden van het Appelsap festival op zaterdag 9 augustus 2014. Dit in lijn met de eerdere bezwaren tegen King’s Loveland op de afgelopen koningsdag. Reden is dat de vorige stadsdeelraad heeft besloten dat er jaarlijks maar één besloten evenement mag plaatsvinden in het Oosterpark. Zie Bezwaarschrift Appelsap 2014 Vrienden van het Oosterpark.

14 mei 2014: in een interview met Mark van Dongen in de Echo wordt als belangrijk punt de buurtconsultatie opgevoerd. Uit de loopgraven en praten met de buurt. We houden u op de hoogte! lees verder >>

10 mei 2014: Parool bericht over ons accoord en belicht vooral de evenementen en verminderde bomenkap. lees verder>>

11-4-2014 Opnieuw een bezwaarschrift. Nu tegen Loveland met Koningsdag. Dit wordt een opzet naar de volgende procedure, omdat het toewijzen van het park aan Loveland in strijd is met eerdere afspraken in de deelraad waarbij er slechts één afsluiting in het park is toegestaan per jaar. Lees verder>>

27-03-2014. De Vrienden hebben een reactie gestuurd op de antwoorden die zij van het stadsdeel kregen op het raadsadres van december. Uit de overzichten van de evenementen blijkt opnieuw dat het Oosterpark het zwaarst belast wordt en dat er geen sprake is van spreiding. Het stadsdeel blijft volhouden dat er sprake was van participatie van bewoners (pt 3). Wij haalden de feiten boven tafel en die spreken voor zich…

19 februari 2014: de commissie algemene en sociale zaken bespreekt het Evaluatie evenementenbeleid en evenementen seizoen 2013 besproken. Voor een laatste stand van zaken mbt het (ingewikkelde!) evenementenbeleid:  kun je hier verder lezen >> .

14 februari 2014: Er zijn afspraken met de staatssecretaris gemaakt (lees: het Parool) dat het geluidsvolume omlaag gaat, wij vragen het DB hoe hiermee wordt omgegaan in het Oosterpark.                                          

31-01-2014 Na aanvankelijke weigering om de resultaten bekend te maken, publiceert het stadsdeel nu toch de resultaten van de enquete onder bewoners over de evenementen in het Oosterpark op de website van de Verdubbeling Oosterpark.

14 januari 2014: Wethouder VanSpijk laat per brief weten dat – nu de verdubbeling is uitgesteld – in 2014 de grote evenementen weer terug keren in het Oosterpark omdat de evenementhouiders dat graag wensen.

3 december 2013: we dienen een raadsadres in over de evenementen, beantwoording uiterlijk 4 maart 2013.

18 december 2013: Wethouder Thijs reuten maakt in een raadsbrief bekend dat het begin van Fase 1 en 2 wordt uitgesteld tot september 2014.

10 december 2013: de vereniging heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de Deelraad van 29 oktober over de huisvesting van grote evenementen. Uit de motivering van het besluit blijkt dat na 2014 de grote evenementen weer in het Oosterpark terug kunnen komen. In het bezwaarschrift herinnert de vereniging het stadsdeel aan het uitgangspunt van spreiding van grote evenementen en aan de beschikbare locaties.

29 mei 2013 dienen we opnieuw een raadsadres in waarin we specifiek willen weten wat er nu eigenlijk afgesproken is rondom de grote evenementen

2 april 2013: beantwoording van  ons raadsadres van 24-2 door het Stadsdeel.  ‘De burgemeester heeft oost verzocht om medewerking aan het spreidingsbeleid. En Loveland vroeg vergunning aan voor het Ooosterpark.’  Het stadsdeel had dus alle vrijheid een andere locatie toe te wijzenen daarmee de mogelijkheid haar belofte gestand te doen van maximaal twee afsluitingen. Tsja…

27-03-13 Commissie algemene zaken. Op de agenda een notitie van de SP over het Loveland festival, de SP wil terug naar één besloten festival. Inspraak namens de VVO: geen besloten festivals meer in het Oosterpark m.i.v. 2014, na het opknappen en ophogen van het park.
24-02-13 Raadsadres ingediend namens de VVO met vragen over het (besloten) evenement Loveland Queensday in het park op 30 april. Waarom Loveland niet op een andere locatie? Het raadsadres werd niet behandeld in de Deelraad van 12-3-13.
05-02-13 Deelraad. Op de agenda een raadsinitiatief van de VVD voor een wijziging van het evenementenbeleid n.a.v. een zogenaamde brandbrief van Roots en Appelsap. De VVO en andere bewoners spreken in: het park moet openbaar blijven, kies andere locaties voor grote, besloten, evenementen. Bij de VVO inspreektekst een bijlage met overzicht van de 15 evenementenlocaties. Aangenomen wordt een motie van de PvdA en Groen Links, gesteund door de SP en D’66 om voor 2013 twee besloten festivals mogelijk te maken i.p.v. één, namelijk voor Appelsap en Roots.
18-10-12 Bewonersbijeenkomst over het Oosterpark n.a.v. de evenementennota. Georganiseerd door de Participatiegroep Oosterpark i.s.m. andere bewoners. Op deze bijeenkomst wordt een initiatiefgroep opgericht om te komen tot een vereniging van Vrienden van het Oosterpark.
17-10-12 Antwoord van het DB op een brief van de PGO over de locatieprofielen voor evenementen. DB geeft toe dat er onduidelijkheden zijn in de nota en geeft aan hoe die hersteld zullen worden bij de eerstvolgende evaluatie van het evenementenbeleid.
   
18-09-12 Op de agenda van de Deelraadvergadering staat de nota Evenementenbeleid Stadsdeel Oost. Appelsap voerde in de dagen eraan voorafgaande een lobby om met haar besloten festival in het Oosterpark te blijven en biedt 2500 handtekeningen aan. De nota wordt aangenomen, inclusief het locatieprofiel voor het Oosterpark, waar veel bezwaar tegen is van bewoners. Ook aangenomen: Amendement 317 : maximaal één keer per jaar een besloten festival in het Oosterpark. Inspraak door enkele bewoners.
14-09-12 Brief van portefeuillehouder Jeroen van Spijk + bijlage over pilots in Frankendael en het Oosterpark voor de programmering van evenementen, binnen de kaders van het locatieprofiel. Link. Brief JvS aan deelraad etc. Memo over wijzigingen in de nota evenementenbeleid en opdracht voor een geluidsprotocol uitgaande van de geluidsbelasting die aangegeven wordt in het locatieprofiel.
05-09-12 Cie algemene zaken bespreekt de nota evenementenbeleid. Inspraak door verschillende bewoners en de Participatiegroep Oosterpark (PGO). Kern: geschrokken van deze nota en dit locatieprofiel. Bewoners niet geïnformeerd en betrokken. Oproep aan de raadsleden om te kiezen voor de openbaarheid van het park, voor beperking van de geluidsbelasting en van het aantal grote evenementen. Een alternatief locatieprofiel wordt aangeboden als bijlage bij de inspreektekst. Appelsap beweert dat het “ten dode is opgeschreven”als het festival niet in het Oosterpark gehouden kan worden, volgens hen is er geen andere geschikte locatie. De raadsleden van PvdA, GroenLinks, SP en Meerbelangen hebben grote twijfels over besloten festivals in het park. VVD en D’66 willen meer en grotere festivals. Daarvoor zijn afsluitingen oncermijdelijk.
16-08-12 Antwoord van het DB op schriftelijke vragen door de PvdA gesteld op 09-08-12 n.a.v. klachten over het festival Appelsap, 46 geregistreerde klachten over geluidsoverlast, afsluiting van het park e.d. overzicht van evenementen, tijdsduur op- en afbouw, aantal bezoekers in 2012 en kosten voor het stadsdeel. Link: antwoord op vragen vd PvdA
22-07-12 Appelsap N.a.v. het festival Appelsap (22-7) worden minstens 46 klachten ingediend door bewoners, over geluidsoverlast, afsluiting van het park, overlast in de omgeving, trillingen en vernielingen aan het park.  en vragen gesteld door de PvdA. De meeste bewoners krijgen een standaardantwoord, pag2. Er zijn ook enkele klachten over Keti Koti (1-7). Het park is overvol met 30.000 bezoekers, toiletten zijn niet bereikbaar en er zijn te weinig vuilnisbakken.
26-06-12 De Participatiegroep Oosterpark dient, mede namens ruim 80 bewoners een Zienswijze in op de conceptevenementennota met bezwaren tegen de nota en een andere visie op de waarde en het gebruik van het park. In deze versie staan geen namen van bewoners. Het antwoord van het DB op de zienswijze, gegeven in de nota van beantwoording inzake inspraak concept kadernota evenementenbeleid op 10 juli 2012 was erg teleurstellend.
30-04-12 Loveland Queensday voor het eerst voor het eerst in het Oosterpark, en voor het eerst als een besloten festival (Loveland was altijd openbaar!). Volgens het stadsdeel zou dit zijn aangewezen door de burgemeester i.v.m. spreidingsbeleid over de stad van de Koninginnedagactiviteiten. Onduidelijk is of de burgemeester Oost, dan wel het Oosterpark specifiek heeft aangewezen.

Reacties (4)

 • David

  |

  Belangrijkste punt lijkt mij bezwaar tegen alle vergunningen te maken daar duidelijk in de regels staat dat het geluidsoverlast tot een minimum moet worden gereduceerd, appelsap voldoet daar niet aan.
  Tevens past Appelsap en lowlands niet in het karakter van de buurt zoals omschreven is.

  Beantwoord

 • David

  |

  Belachelijk dat jullie de evenementen nog op je site zetten!
  weg halen, gewoon belachelijk!

  Beantwoord

 • David

  |

  Wat gaan jullie nu tegen appelsap, lowlands en dat andere gespuis?
  Ketti kottie is een ander verhaal daar er een beeld staat in het park waarbij herdacht word.
  Appelsap is wat mij betreft 1ste op de lijst op de toegang te ontzeggen daar de geluidsoverlast schandalig was vorig jaar.
  Actie gewenst,
  Ben benieuwd!!!!

  Beantwoord

 • M Neuhaus

  |

  ik wil jullie graag steunen, ook al woon ik in Nijmegen, maar ik kom geregeld in Amsterdam en het Oosterpark is ook mij dierbaar. Hoe halen ze het in hun hoofd! Ik word dus lid.

  Beantwoord

Laat een reactie achter