achtergronden en feiten over evenementen en verdubbeling

De stand van zaken per juli 2015

Op 26 september 2015 wordt het gerenoveerde park heropend. Dan is in principe de tweede fase van het project ‘Verdubbeling Oosterpark’ afgerond. Dat zou gepaard gaan met de kap van 400 bomen, waarvan 200 vanwege achterstallig onderhoud en 200 vanwege het nieuwe ontwerp. Maar dankzij acties van de vereniging en andere bewoners zijn dat 100 bomen minder geworden. In het najaar zullen beslissingen worden genomen over het aantal (grote) evenementen die vanaf 2016 in het park gehouden kunnen worden. Het huidige locatieprofiel (zie hieronder) van het Oosterpark staat momenteel vijf grote evenementen toe waarvan twee besloten.

Het Oosterpark

Het Oosterpark is veel in het nieuws. Voor en tegenstanders zitten elkaar behoorlijk in de haren. Feiten lijken ondergesneeuwd onder emoties. Op deze pagina staan feiten over evenementen en verdubbeling op een rij. Voor de overzichtelijkheid behandelen we ze gescheiden. Als eerste de evenementen èn evenementenbeleid. Vervolgens het project verdubbeling Oosterpark en de bomenkap. Waar mogelijk gedocumenteerd. Alle referenties/hyperlinks staan in ons digitale archief. Deze pagina is nog in opbouw: commentaar, aanvullingen en correcties zijn zeer welkom op ons emailadres.  Lees hier >> voor de conclusies.

De evenementen

Laten we naar de wettelijke regelingen te kijken. Er zijn voor het Oosterpark drie regelingen belangrijk:

– het bestemmingsplan: daarin staat omschreven of  het park een groenbestemming of een evenementenbestemming heeft. Bij het schrijven van dit stuk konden wij het bestemmingsplan van het Oosterpark niet vinden op de website van het stadsdeel. Als dit bekend is zullen we daar later meer over publiceren.

– Dan is er de EVENEMENTENNOTA. Deze stelt vast wat een evenement is, hoe je vergunning aan moeten vragen en leges moet betalen, welke criteria er voor een vergunning zijn, et cetera. Onderdeel van die evenementennota  is het locatie profiel.

– Locatieprofielen geven voor iedere locatie aan hoeveel grote en minder grote evenementen er gehouden kunnen worden en met welke geluidsbelasting, zie hier het locatie profiel van het Oosterpark.

De participatiegroep Oosterpark, die meedraaide in het project Verdubbeling Oosterpark, heeft in juni 2012 haar zienswijze op het concept gegeven: een kritisch geluid tegen het beleid van het stadsdeel “Oost moet bruisen “. Op 18 sept 2012 werd de evenementennota onder veel protest uit de buurt aangenomen door de deelraad. Er was één compromis: er zou slechts één afsluiting van het park per jaar mogelijk zijn. In een brief van 17 oktober 2012 geeft de portefeuillehouder (wethouder) Jeroen van Spijk aan dat alternatieve locaties niet worden onderzocht “omdat er momenteel geen aanleiding voor is”. Daarmee geeft het DB geen uitvoering  aan haar eigen beleid van spreiding van de evenementen over Amsterdam Oost. Februari 2013 komen Appelsap en Roots met een gezamenlijke brandbrief omdat de sponsor van Roots ermee stopt en er moet dus óók moet gaan afsluiten: concurrentie dus. Na wat geharrewar in het Parool en ondanks inspraak van de VVO mag Roots ook afsluiten. Als dan ook op Koninginnedag de burgemeester in het kader van de spreiding voor koningsdag heeft vastgesteld dat Loveland Queensday in Oost moet plaatsvinden, komt er voor 2013 een derde afsluiting van het park. Op ons raadsadres krijgen we van de pfh een wat vaag antwoord, maar later blijkt dat hij ook voor een andere locatie in Oost had kunnen kiezen.

In mei 2013 stellen wij in een raadsadres vragen omtrent de schade aan het park door de festivals. Opmerkelijk uit het antwoord van het stadsdeel is dat de stichting Appelsap niet heeft betaald voor de schade veroorzaakt in 2012. Schade die nu een jaar later in het park nog goed te zien is. Er loopt een incassoprocedure tegen Appelsap.

In 2013 konden bewoners zich opgeven om mee te doen aan een pilot. Bewoners die zich opgaven kregen per email een vergunningaanvraag voor het Oosterpark . Gevraagd werd naar ervaring met het evenement, de verwachting, de impact en meerwaarde. Er werd een introductiebijeenkomst gehouden en een tweede bijeenkomst. Daar moesten de pilotdeelnemers zich beperken tot het geven van tips aan organisatoren van festivals.  Interessante informatie kwam er van een van de evenement-organisatoren, die ons wist te vertellen dat in het vernieuwde park een gescheiden in- en uitrij route geregeld zou worden voor een betere logistiek, en dat er krachtstroom naar de muziekkoepel zou worden aangelegd zodat er niet steeds generatoren het park ingereden moesten worden. Wij zijn bezig dit verder uit te zoeken. De bevindingen van de pilot worden aan het einde van het evenementenseizoen bekendgemaakt.

Er zijn in 2013 72 dagen gebruik voor grote en kleine evenementen (incl op- en afbouw) geweest. In het stuk “Oosterpark weer Openbaar in 2014“ maakt VVO duidelijk gemaakt dat afsluiten van het Oosterpark voor evenementen niet nodig is, omdat er genoeg andere locaties zijn die geschikter zijn voor grote besloten evenementen. Vasthouden aan besloten evenementen in het Oosterpark leidt tot politiek gesjoemel en weerzin binnen de buurt.

Begin september startten we met de actie “laat het Oosterpark weer park zijn” en ondersteunen dit met een petitie

Op 19 september plaatste het Dagelijks Bestuur op hun website het voorgenomen besluit voor het evenementenbeleid voor het Oosterpark. Volgens dit besluit komen na opknapbeurt (2014) van het park alle grote evenementen inclusief afsluitingen en zware bassen weer terug in het vernieuwde Oosterpark.  Het stadsdeel stelt dat er geen alternatieve locaties zijn. Daarmee voert zij haar eigen evenementenbeleid, namelijk spreiding, niet uit. En in haar notitie oplossingen laat het stadsdeel zien hoe zij met de wensen van de evenementorganisatoren omgaat.

Op  2 oktober boog de commissie Algemene en Sociale Zaken van de Deelraad Oost zich over dit voorstel. De VVO sprak in namens de 2200 ondertekenaars van de petitie. De commissie leek op dit moment niet te willen nadenken over de periode na 2014. Pas later, na afloop van het evenementenjaar 2013, zal de pilot worden geëvalueerd en waarschijnlijk zal dàn pas een beslissing worden genomen voor het Oosterpark op langere termijn. Vooralsnog blijft de uitslag dus onzeker.

 

De bomen en het project verdubbeling.

plattegrond

We kijken hier naar het Oosterpark uit lang vervlogen tijden. Het zuidelijke deel van het park is aangelegd in de zogenaamde Engelse landschap’s stijl met veel ronde lanen, doorkijkjes afgewisseld met intieme plekjes. Daarboven zien we met een beetje fantasie de drie vakken nog de oude begraafplaats terug.  Gaan we nog iets noordelijker dan zien we daar de grote gebouwen aan de Maurits kade staan: Hotel Arena, de Dubbeltjesstraat, de HBS, het oude Vrolikmuseum en tenslotte het koninklijk instituut voor de tropen. Later is daar nog de openluchtschool tussen gekomen en een gebouw wat recentelijk door de Universiteit van Amsterdam is verkocht. Tussen al deze gebouwen staan nog wat kleinere gebouwen (de paardenstallen) en een paar nieuwe gebouwen. Het gebied ziet er wat rommelig uit en is eigenlijk ook best spannend om in te spelen. Misschien juist wel daardoor. In juni 2009 kwam de definitieve ruimtelijke visie op het Oosterpark en wij begrepen daaruit dat de rommelige gebouwtjes en parkeerplaatsje’s zouden verdwijnen en de overblijvende grote majestueuze gebouwen in het groen en dus ook in het zicht te zouden komen te staan. De oppervlakte van het park zou daarmee vergroot worden tot aan de Maurits kade, misschien niet helemaal een verdubbeling, maar toch wel een lekker stuk erbij. En zo werd de naam verdubbeling geboren. Er werden bijeenkomsten belegd in de buurt om de buurtbewoners te informeren. Men was erg enthousiast en er werden participatiegroepen opgezet: de klankbordgroep, de bommenwerkgroep en de werkgroep verdubbeling. Architect Santhagens komt in juni 2012 met een definitief ontwerp, en het project werd ingedeeld in vier fases. Fase 1 en 2  betroffen het gebied tussen de vijver en het noordelijke gedeelte. In feite het gebied waar nu de brede weg doorloopt, de speeltuin, het rosarium, de skatebaan en het pierenbadje liggen.  Fase 3 en 4 was dus de feitelijke verdubbeling: het aankopen van grond, uitkopen van eigenaar, regelingen treffen met het kit et cetera. Zoals te begrijpen nemen dit soort processen als voor fase 3 en 4 veel tijd in beslag. Het park is dringend aan groot onderhoud toe en daarom leek het logisch om fase 1 en 2 als eerste uit te voeren.

En toen kwam de kapvergunning (met bijlagen 12345678en 10): 200 mooie grote gezonde volgroeide bomen. Weg omdat ze niet passen in het ontwerp. Hoe komt het dat we dat gemist hebben? We zijn tekeningen van het voorlopig ontwerp opnieuw gaan bestuderen. En toen bleek dat de mooie ronding rond het pierenbadje eigenlijk een verplaatsing van dat pierenbadje betekende en tevens het rooien van meer dan 100 bomen: 80 aan de kant van het rosarium en het eikenlaantje, en 20 die nu het NH hotel aan het oog onttrekken. Alleen wat vage puntjes in het voorlopig ontwerp verwijzen naar het eikenlaantje dat geheel geruimd gaat worden in het definitief ontwerp. De andere bomen moeten sneuvelen voor zg. zichtlijnen om het park meer allure te geven. Wij denken dat ook de politici door deze versluierde informatie op het verkeerde been zijn gezet. Uiteraard hebben wij tegen deze kapvergunning bezwaar aangetekend. En met ons meer dan 150 anderen. Tevens hebben wij een petitie opgezet waarop wij ruim 4000 handtekeningen kregen. Dit leidde ertoe dat op details het ontwerp werd aangepast (18 bomen mochten blijven staan). In het Parool werd dit breed uitgemeten, alsof daarmee het probleem met de buurt was opgelost. In de weken die voorbijgingen met het doen van onderzoek naar de voorgeschiedenis kregen wij steeds meer vraagtekens. Mensen die bij de participatie groep en de bomen werkgroep hadden gezeten overlegden ons verslagen en vertelden hun verhalen. Een plezierige atmosfeer, dat wel maar wel een waarbij het stadsdeel zijn plannen vertelt en de burger een beetje mee mag praten. Maar is dat participatie?

Iets heel anders: pratend met de eigenaren/beheerders van enkele van de gebouwen in het noordelijk gedeelte maakten ons duidelijk dat fase 3 en 4 nog wel eens heel moeilijk zou kunnen zijn worden. Om een voorbeeld te geven: het koninklijk instituut voor de tropen komt in het groen te staan – zónder hekken. Nog geen oplossing is er echter voor de beveiliging van de lange zuidelijke gevel van het kit. Eveneens is er nog geen oplossing voor het depot tussen het kit en het NH hotel. Beide zaken vereisen dure ingrepen, en dat geld is er niet. Het is dus bijlange na niet zeker of de derde en vierde fase uitgevoerd kunnen worden.

Ons standpunt naar aanleiding van bovenstaande vindt je hier >>

De documenten van deze pagina kun je chronologisch inzien in of  downloaden uit ons digitale archief.