bloemlezing van enkele bezwaarschriften

1-1

bezwschr1-2_bezwschr2__________________________________________________________________________________

Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost

Bureau Bezwaar- en Beroepzaken

Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

 

 

Aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost,

Geacht bestuur,

Bij deze maak ik bezwaar tegen uw besluit van 10 juni 2013 om een kapvergunning te verlenen in het Oosterpark (HZ-WABO-2013-005269).

Wij gebruiken al ruim 30 jaar het Oosterpark en zijn daar heel content mee. Wij maken bezwaar tegen uw besluit omdat het uitgangspunt van elk onderhoud en renovatie zou moet zijn om gezonde bomen te behouden. Er is geen enkele urgente reden om de gezonde bomen te kappen. In de legenda staat ‘Verwijderen: bomen die het nieuwe ontwerp in de weg staan”. Wij maken bezwaar tegen de kap van deze (150) bomen. Daarvoor zou geen kapvergunning moeten worden gegeven.

Het renovatieplan moet beter passen bij de specifieke omstandigheden in het Oosterpark in plaats van dit park in een abstract ontwerp te persen. We hebben hier niet te maken met een tot park te transformeren min of meer open veld a la Frankendaal of het Westerpark, maar met een historisch gegroeide situatie. Het huidige voorstel is veel te rigoureus en bevat veel te veel te kappen bomen, zo blijkt ook uit de tekening bij uw besluit. Wij maken dus ook bezwaar tegen het achterliggende plan.

Wij hebben geen behoefte aan grote open vlaktes, waar de gevels en de stad (inclusief lawaai en stof van de omliggende wegen) vrij naar binnen waait, maar juist de beschutting van en door het groen is prettig. Het ontwerp toont te weinig respect voor de bestaande kwaliteiten van het park. Juist de beschutting van groen rondom en de muur achter het kinderbadje zorgt voor een prettige, tochtvrije en warme plek.

We hebben geen behoefte aan nog meer grote ruimten en/of grotere evenementen in het Oosterpark: daarvoor is de bestaande grasweide geschikt.  Het is onjuist als gesteld wordt dat de omwonenden instemmen met dit plan en de kap van de bomen.

Met vriendelijke groet,

______________________________________________________________________________

Aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost,

Bureau Bezwaar- en Beroepzaken

Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

Amsterdam, 6 Juli 2013

Geacht bestuur,

Bij deze maak ik bezwaar tegen uw besluit van 10 juni 2013 om een kapvergunning te verlenen in het Oosterpark (HZ-WABO-2013-005269).

Mijn bezwaar is gegrond in het algemeen en mijn persoonlijke belang van groen, rust en enig natuur in het woongebied Amsterdam Oost. Daarnaast meen ik dat een aanzienlijk gedeelte van de geplande kap onnodig en onwenselijk is aangezien het gezonde bomen betreft en het monumentale karakter van het park ernstig aan zal tasten.

In dit laatste verwijs ik in het bijzonder naar de geplande kap rond het Slavernij monument, en de bomen langs de oprijlaan bij het Tropeninstituut en het NH Hotel. Bij vernoemde zal, naast de schaduwrijke en sfeer op deze plek (achter de rozentuin en het pierenbadje) ook de functionele werking van de hoge bomen die het (zeer lelijke) hotel uit het zicht houden.

Het Oosterpark is een historisch park. In de loop der tijd heeft het zich letterlijk geworteld in de buurt als een icoon. Dat de huidige stadsdeelbestuur meent dat het park meer als evenement lokatie moet dienen is een ‘mening’ van de korte termijn. Een boom doet er gemiddeld 20-30 jaar over om tot volwassenheid te komen. In drie decennia zal dit bestuur er niet meer zijn, maar de kaalslag zal een pijnlijke smet achterlaten op wat dan ‘de waan van die tijd’ zal worden genoemd.

Ik meen dat deze verschillende aspecten en belangen onvoldoende zijn opgenomen in het plan. Kappen van bomen zou toelaatbaar zijn ingeval van zogeheten wildgroei (bomen die elkaar verdringen), zieke bomen of bomen die gevaar opleveren en eventueel enkele bomen die zullen moet wijken voor andere voorzieningen. Het is de laatstgenoemde categorie waar het huidige plan doorschiet.

De vervanging van gekapte bomen zal in het Oosterpark zelf moeten plaatsvinden, en niet, zoals nu gesteld, in andere delen van het stadsdeel. Dat voornemen is misleidend en ondermijnt de redelijkheid in democratische besluitvorming.

Daarom verzoek ik het bestuur de kapvergunning te seponeren en te komen tot een herziening met inspraak van de alternatieven zoals voorgedragen door bewoners w.o. het initiatief van de ‘werkgroep bomen’ van de Vrienden van het Oosterpark.

XXXXX

Beukenplein

xxxx XX Amsterdam

_____________________________________________________________________________________________

Marga van der Schalie,                                                         Amsterdam,  10 juli 2013.

Archimedesweg 102 hs,

1098 JT Amsterdam.

Tel. 0206925566

0653577053

margavanderschalie2@gmail.com

 

Aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost,

Geacht bestuur,

Bij deze maak ik bezwaar tegen uw besluit van 10 juni 2013 om een kapvergunning te verlenen in het Oosterpark (HZ-WABO-2013-005269).

Ik maak bezwaar omdat:

de waarde van bomen voor het beeld van het park enorm is, die prachtige bomen juist  rust creëren, de  lucht  zuiveren van  fijnstof, zuurstof produceren ,  een drassige bodem tegengaan  omdat bomen veel water opzuigen, schaduw geven aan de gebruikers van de vijver. Zonder bomen zullen er (beschermde) planten verdwijnen en dieren geen beschutting meer vinden. Bomen die gekapt worden omdat ze ziek zijn zouden vervangen moeten worden, en vervanging van bomen moet in het park gebeuren en niet elders in het stadsdeel. Bomen die slecht geworteld zouden zijn, zijn ondanks dat oud geworden en kunnen nog jaren mee.

Dit park is nu juist zó mooi geworden, een groene oase in de drukke stad en aantrekkelijk voor veel vogels, andere dieren en mensen natuurlijk. En juist die prachtige bomen zouden gekapt moeten worden voor een trendy – en dus tijdelijke – visie op “zichtlijnen” en “openheid”?  Ik kan me nauwelijks voorstellen dat mensen/architecten/bestuurders zó kortzichtig kunnen zijn. Over 100 jaar moet het park er ook nog zijn en dan denkt men er vast weer heel anders over. Bovendien is er openheid genoeg; in het park heb je heus niet het gevoel dat je bent ingesloten in een groene wildernis.

Ik  – met veel andere mensen die ik ken – vraag u uw besluit te heroverwegen en vervolgens in te trekken.

Met vriendelijke groet,

 

Marga van der schalie

_____________________________________________________________________________________________

11 juli 2013
Aan
Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost
Bureau Bezwaar- en Beroepzaken
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam

Geacht bestuur,

Bij deze maak ik bezwaar tegen uw besluit van 10 juni 2013 om een
kapvergunning te verlenen in het Oosterpark (HZ-WABO-2013-005269).

Deze kap zal het park voor mij als gebruiker enorm bederven. Laten we blij
zijn met de bomen die er in de stad zijn; meer bomen erbij is prima, maar
niet kappen, zeker geen grote oude bomen.
De bomen zorgen door jarenlange groei voor schoonheid, schaduw en
luchtzuivering.

Mijn bezwaar spitst zich vooral toe op de kap van de 176 bomen die “het
nieuwe ontwerp in de weg staan”.
Het ontwerp moet zich respectvol aanpassen aan de bomen en niet andersom!

Ook de zeldzame iepen rond de muziekkoepel, die gezond zijn maar met “minder
goede voorwaarden voor de wortels”, moeten m.i. behouden blijven.

– Verkeerslawaai en vervuiling van buiten het park zal meer in het park
doordringen als veel bomen langs de rand gekapt worden
– De kap zal leiden tot een achteruitgang van de luchtkwaliteit in en buiten
het park. Bomen zorgen immers voor het filteren van schadelijke stoffen uit
de lucht, waaronder koolstofdioxide, stikstofdioxide en fijnstof. Dit
laatste is van belang voor de kwaliteit van de lucht in Amsterdam (Oost) die
over het algemeen slecht te noemen valt en op sommige locaties in de
stad -inclusief het stadsdeel- niet eens voldoet aan de minimale wettelijke
gezondheidseisen (3).
– Het park is een toevluchtsoord voor vele vogels en dieren. Vooral
nestgelegenheid van kleine vogels wordt vernietigd door het verwijderen van
struiken en lage bomen. Dit terwijl er voor het kappen van het overgrote
deel van de struiken en bomen op de kaplijst geen enkele noodzaak bestaat.
– Bomen zorgen voor het afvoeren van (regen) water. Een volwassen eik kan
tot 1500 liter water per dag uitwasemen. Dit is van groot belang in een park
dat -door een toename van het aantal periodes met extreme regenval- kampt
met steeds nattere condities. Het is onverstandig van het stadsdeel – en in
feite ook een vorm van kapitaalvernietiging- om een goed functionerend
natuurlijk waterafvoersysteen geheel onnodig af te breken.
– Bomen helpen hitte-eilanden in de stad, met al hun schadelijke effecten
(toename van gezondheidsproblemen als uitdroging, vermoeidheid,
concentratie- en ademhalingsproblemen, slaapproblemen en allergieën), te
voorkomen.

Tevens maak ik bezwaar tegen het voornemen van het stadsdeel om slechts de
helft van het aantal bomen op de kaplijst te herplanten. Dit is in strijd
met artikel 7 van de bomenverordening van het stadsdeel die stelt dat “in
beginsel altijd een herplantplicht als voorschrift aan de vergunning wordt
verbonden”. (4) Ook vind ik het onverteerbaar dat het stadsdeel slechts 80
bomen in het Oosterpark zelf wil herplanten. Ook dit is in strijd met de
bomenverordening, want daarin staat dat “herplant zoveel mogelijk ter
plaatse zal moeten gebeuren” (5) .

Hoogachtend,
(naam adres en handtekening)

Voetnoten
(1) Oosterpark Fase 1 en 2, te verwijderen bomen, 5 juni 2013,
http://tinyurl.com/oenl38j
(2) Idem
(3) http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
(4) Bomenverordening stadsdeel
Oost:http://www.regelgeving.amsterdam.nl/oost/bomenverordening_stadsdeel_oos
t
(5) Idem

_____________________________________________________________________________________________

Aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost,

Geacht bestuur,

Bij deze maak ik bezwaar tegen uw besluit van 10 juni 2013 om een kapvergunning te verlenen in het Oosterpark (HZ-WABO-2013-005269).

Ik maak bezwaar omdat:

Ik vindt dat grote gezonde bomen niet gekapt mogen woorden omdat ze niet in een ontwerp passen.

Geen bomen kappen om een festival-park te creëren.

De iepen bij het muziektentje zijn gezonde bomen. Er is geen reden om te kappen.

Een grote kastanje of eik kan 1500 liter water per dag opnemen: Deze bomen niet kappen als ze gezond zijn. Dit geld ook voor de het eikenbosje bij het zwembadje.

Jos Smeets

Mauritskade 23

1091 GC Amsterdam

__________________________________________________________________________________________________________

Bezwaarschrift
tav het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost,
Bureau Bezwaar- en Beroepzaken,
Postbus 94801,
1090 GV Amsterdam.

Amsterdam 16 juni 2013

Ik maak bezwaar tegen uw besluit van 10 juni 2013 om een kapvergunning te verlenen in het Oosterpark (HZ-WABO-2013-005269).
Het plan is om een aantal prachtige en gezonde kastanjes te kappen (bij het piramidetheehuis. Tijdens een wandeling met de plannenmakers en de coordinator van het plan verdubbeling oosterpark, bleek mij dat de laatste niet had begrepen dat het hier om gezonde kastanjes gaat. Zij was dus onvoldoende op de hoogte. Zo makkelijk gaat dat allemaal denk ik dan. De heren bedenken allerlei boven een vel papier en hakken maar met instemming van de verantwoordelijken. De reden is dat in het nieuwe ontwerp ronde vormen zijn bedacht. Op zich mooi, maar de gedachtegang is toch wel weer rechtlijnig.

De zeldzame iepen rond de muziekkoepel zijn gezond maar de voorwaarden zijn niet optimaal voor de wortels. Waarom kunnen deze niet blijven staan? Waarom worden er in de tussentijd niet met liefde en zorg van de zaden boompjes gekweekt van deze zeldzame soort? Waarom moet het altijd weer met de botte bijl en zo efficient mogelijk..Nu is het idee om bijvoorbeeld bij de muziekkoepel boompjes van 10 cm dik terug te plaatsen. Dat is een grote achteruitgang. Waarom kunnen deze bomen niet gewoon nog 10 jaar blijven staan en tegen de tijd dat het nodig is vervangen worden.

Er zijn heel veel hele grote en gezonde eikenbomen langs het pierebad en de parkuitgang die moeten volgens de tekenaars en het stadsdeel gekapt worden omdat het wederom rond moet ipv recht. Ik fiets altijd met plezier onder de grote bomen. Ik vraag me af of het beroep op de ideeen van de heer Springer voldoende grond is voor het kappen van zoveel mooie gezonde bomen.

Er zijn natuurlijk altijd redenen te vinden om alles maar om te hakken, voor mij is het ontwortelend en een verlies. We hebben deze bomen nodig voor de luchtzuivering en een leefbare omgeving. De meeste bomen worden niet vervangen. Ik heb begrip voor het kappen van zaailingen die andere bomen verdrukken, maar de huidige plannen gaan veel te ver.

XXXXXXXXXX
Domselaerstraat

_______________________________________________________________________________________

Aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost – Amsterdam

Geacht Bestuur,

bezwaarschrift vergunning voor het kappen van 392 bomen in het Oosterpark HZ WABO – 2013 – 005269

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengenoemde verleende vergunning om de volgende redenen:

. Het prachtige Oosterpark mag niet bij voortduring gebruikt gaan worden als
kermisterrein of pretpark, al of niet afgesloten.
Evenementen nemen een groot deel van het park in beslag.
Bezoekers/genieters van het park kunnen er niet meer terecht.

. Niet alleen de dagen van een evenement zelf, ook de dagen van opbouw en weer   afbreken
veroorzaken verkeer, lawaai, overlast en schade.
Het vergt vaak meerdere dagen om het park weer terug te brengen in redelijke   staat.
De grasvelden hebben meer tijd nodig…

. De omwonenden krijgen te maken met nog veel meer geluidsoverlast.
Geluid draagt ver! Het is niet sociaal hen dat aan te doen.

. Het Stadsdeel spant zich terecht in om 19e en 20e eeuwse karakteristieke
gebouwen als cultureel erfgoed veilig te stellen.
Het Oosterpark is een belangrijk kunsthistorisch monument dat eveneens beschermd dient te worden.

. Het Oosterpark is een geliefd park en niet alleen voor omwonenden, meer dan nodig in een druk bewoond
deel van Amsterdam.
Dat zou zo moeten blijven.

Gezien het bovenstaande verzoek ik u de verleende vergunning in te trekken.

Met vriendelijke groet,

________________________________________________________________________________________

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost

Bureau Bezwaar- en Beroepzaken

Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

 

15 juli 2013 Amsterdam

 

 

Aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost

Geacht bestuur,

Bij deze maak ik bezwaar tegen uw besluit van 10 juni 2013 om een vergunning te verlenen voor het kappen van 392 en verplanten van 3 respectievelijk 4 bomen in de openbare ruimte in het Oosterpark (HZ-WABO-2013-005269).

De reden voor het bezwaar zijn:

 

De kap van zo’n groot aantal bomen zal opmerkelijke schade veroorzaken voor de ecologie van het Oosterpark en omgeving. Een natuurplek, met name park, is een ingewikkeld levend organisme dat zich decennia lang heeft ontwikkeld. Het verdwijnen van enkele honderden bomen zal niet alleen het leven van groot aantal vogels, kleine dieren en organismen raken of zelfs vernietigen maar ook de algehele ecologische balans in de omgeving negatief beïnvloeden met alle mogelijke gevolgen van dien voor de gezondheid van mensen.

Gezien de toenemende verslechtering van de luchtkwaliteit in de binnenstad, is de vernietiging van zoveel bomen, die een belangrijke rol spelen in de vermindering van het aantal schadelijke stoffen in de lucht, onverantwoordelijk.

Het “Flora en fauna onderzoek & ecologisch werkprotocol” van Ecologisch adviesbureau ECOquickscan vind ik niet overtuigend en oppervlakkig.

Als burger voor wie de beslissing om deze kapvergunning te verlenen van groot belang is, wil ik volledig geïnformeerd worden over de feiten waarop expertise van de geselecteerde bomen is gebaseerd. Gedetailleerde verslagen van de experts’  waarin bomen als ‘ongezond’, ‘wildgroei’ of ‘slecht geworteld’ zijn aangeduid en waardoor hun verwijdering is gemotiveerd, zijn niet openbaar te vinden. Zonder overtuigende uitleg en feitelijke informatie zijn de vermelde reden voor de bomenkap niet vanzelfsprekend.

De kap van 176 goede bomen alleen om decoratieve reden vanwege het nieuwe parkontwerp is onacceptabel. Vol ontwikkelde, decennia oude bomen zijn van grote waarde voor de stedelijke ecologie en moeten met veel zorg behandeld worden.

Ten slotte, vraag ik u om de ecologische belangen binnen het drukke Amsterdam niet te onderschatten en het groen zorgvuldig te beheren en te beschermen. Er wordt de laatste jaren veel te makkelijk gekapt in Amsterdam Oost en dit is een zorgelijke trend.

 

Hoogachtend,

 

 

________________________________________________________________________________________

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost

Bureau Bezwaar- en Beroepzaken

Postbus 94801

1090 GV Amsterdam                                     BEZWAARSCHRIFT

Zaaknummer: HZ-WABO-2013-005269

Datum besluit: 10 juni 2013

 

Amsterdam,  13  juni 2013

 

Betreft: plannen bomenkap Oosterpark

 

Op zaterdag 1 juni jl. liep ik mee in één van de rondleidingen door het noordelijk gedeelte van het Oosterpark i.v.m. de geplande kap van 400 bomen.

Ik begrijp dat er “lucht” moet komen in het park, omdat er nogal wat plekken zijn die overwoekerd worden, sommige bomen ziek zijn en/of andere bomen in hun groei belemmeren.

Maar de kaalslag die moet plaatsvinden bij het “pierenbadje”  t.b.v. de zogenoemde “Tropenlus” doet mij meer aan tropenkolder denken. Ik maak dan ook bezwaar tegen het kappen van gezonde bomen omdat ze in de weg staan van het plan. Ook vindt er op die plek geen herplant plaats, omdat dat niet in het plan past.

Ook het egaliseren van het terrein achter het pierenbadje vind ik een slecht plan. Nu zitten kinderbegeleiders rustig op een bankje tegen de muur die beschutting geeft. Beschutting in eerste instantie voor de veiligheid van de kinderen – je kunt ze beter in het oog houden – en ze kunnen niet wegrennen in alle richtingen, die buiten je gezichtsveld liggen. Zeker als de hekken van het KIT weggehaald worden, wordt de situatie er minder overzichtelijk door. Ook geeft de muur beschutting tegen de wind, zodat je in het vroege voorjaar al snel in het zonnetje kunt zitten zonder het koud te krijgen. Het zicht op de historische gevel van het KIT wordt in de bestaande situatie niet belemmerd.

Het weghalen van de rozentuin gaat mij zeer aan het hart. Ik zit daar elke dag te genieten van de rust en het feit dat er geen fietsers langs racen.

Soms moet ook ik leven met veranderingen, mijn grote wens is echter om op een andere locatie in ons park een soortgelijke rustplek te creëren, waar geen fietsers mogen komen.

Het positieve van de rondleiding van 1 juni jl.  is dat ik me realiseer hoeveel het Oosterpark voor mij, en voor vele anderen, betekent. Het is de long van de Oosterparkbuurt. Een long die we hard nodig hebben voor het verkrijgen van zuurstof in een buurt  waar je “vergeven” wordt door uitlaatgassen. 400 bomen kappen en er 80 voor terugplaatsen vind ik niet voldoende, ook al worden er elders in het stadsdeel 118 bomen extra geplant (zoals ik lees op uw website in de toelichting op de bomenkap).

Dit zijn mijn bezwaren tegen de massale bomenkap in ons geliefde Oosterpark.

Graag ontvang ik uw bevestig op dit bezwaarschrift.

 

Met vriendelijke groet,

 

XXXXXXXXXXXXX

Eerste Oosterparkstraat

xxxx XX Amsterdam

Mail:xxxx@xx.nl

 

__________________________________________________________________________________________________

 

bezw
___________________________________________________________________________________________________
Bezwaarschrift (concept opgesteld door de SP)

Afzender: Naam: ……………….
Adres: ………………
Telefoon:……………

Amsterdam, (datum)………..

Aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost,

Geacht bestuur,

Bij deze maak ik bezwaar tegen uw besluit van 10 juni 2013 om een kapvergunning te verlenen voor 392 bomen in het Oosterpark (HZ-WABO-2013-005269).
Mijn bezwaar betreft in het bijzonder de voorgenomen kap van 176 bomen die “het nieuwe ontwerp van het park in de weg staan” (1). Het stadsdeel voert voor deze kap onder meer als argument aan dat deze de “gebruikswaarde van het park (sterk) zal verhogen”. (2)
Dit is een uiterst subjectieve stellingname waartegen veel argumenten in te brengen vallen:
– Door het kappen van bomen die én gezond zijn én niemand in de weg staan neemt de gebruikswaarde van het park juist af. Zo zal verkeerslawaai van buiten het park makkelijker in het park doordringen als veel bomen langs de rand van het park gekapt worden.
– Het voornemen van het stadsdeel om een groot aantal gezonde bomen in het Oosterpark te kappen zal leiden tot een achteruitgang van de luchtkwaliteit in en buiten het park. Bomen zorgen immers voor het filteren van schadelijke stoffen uit de lucht, waaronder koolstofdioxide, stikstofdioxide en fijnstof. Dit laatste is van belang voor de kwaliteit van de lucht in Amsterdam (Oost) die over het algemeen slecht te noemen valt en op sommige locaties in de stad -inclusief het stadsdeel- niet eens voldoet aan de minimale wettelijke gezondheidseisen (3).
– Het park is een toevluchtsoord voor vele vogels en dieren. Vooral nestgelegenheid van kleine vogels wordt vernietigd door het verwijderen van struiken en lage bomen. Dit terwijl er voor het kappen van het overgrote deel van de struiken en bomen op de kaplijst geen enkele noodzaak bestaat.
– Bomen zorgen voor het afvoeren van (regen) water. Een volwassen eik kan tot 1500 liter water per dag uitwasemen. Dit is van groot belang in een park dat –door een toename van het aantal periodes met extreme regenval- kampt met steeds nattere condities. Het is onverstandig van het stadsdeel – en in feite ook een vorm van kapitaalvernietiging- om een goed functionerend natuurlijk waterafvoersysteen geheel onnodig af te breken.
Tevens maak ik bezwaar tegen het voornemen van het stadsdeel om slechts de helft van het aantal bomen op de kaplijst te herplanten. Dit is in strijd met artikel 7 van de bomenverordening van het stadsdeel die stelt dat “ in beginsel altijd een herplantplicht als voorschrift aan de vergunning wordt verbonden”. (4) Ook vind ik het onverteerbaar dat het stadsdeel slechts 80 bomen in het Oosterpark zelf wil herplanten. Ook dit is in strijd met de bomenverordening, want daarin staat dat “herplant zoveel mogelijk ter plaatse zal moeten gebeuren” (5) . Zo er al tot kap wordt overgegaan, dan zal in ieder geval een veel groter percentage van het aantal in het park te kappen bomen in het park zelf moeten worden teruggeplaatst dan in het huidige scenario. Doet het stadsdeel dat niet, dan wordt het groene karakter van het park ernstig aangetast.
Tot slot: tegen het verwijderen van bomen die ziek zijn en/of het verwijderen van zaailingen die de groei van andere bomen belemmeren heb ik geen bezwaar, mits het stadsdeel zich strikt houdt aan de bepaling uit de bomenverordening dat voor elke boom met een stamdiameter van meer dan 10 centimeter elders in het stadsdeel een boom herplant dient te worden. (6)
Hoogachtend,
Naam….

Handtekening

Voetnoten
(1) Oosterpark Fase 1 en 2, te verwijderen bomen, 5 juni 2013, http://tinyurl.com/oenl38j
(2) Idem
(3) http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
(4) Bomenverordening stadsdeel Oost:http://www.regelgeving.amsterdam.nl/oost/bomenverordening_stadsdeel_oost
(5) Idem
(6) Idem