Toezeggingen van het stadsdeel

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Minder bomenkap en weren van grote besloten evenementen uit het Oosterpark.

Beroepsprocedure bij rechtbank gestopt.

Het stadsdeel Oost heeft na overleg met de Vrienden van het Oosterpark tientallen extra bomen van de kaplijst gehaald. Zo blijven de iepen bij de muziekkoepel, drie eiken bij het pierenbadje en de twee hoge populieren bij het tennisveldje gespaard. De boombrug in het DO wordt niet uitgevoerd en de bomen die zouden moeten wijken voor de paden naar de nieuwe brug worden ook gespaard.

Daarnaast zal de voorzitter van de bestuurscommissie van het stadsdeel concrete voorstellen doen aan de bestuurscommissie over een andere invulling van de locatieprofielen. Hij gaat daarbij uit van het weren van alle grote besloten festivals uit het Oosterpark en het spreiden van grote evenementen over heel Oost. Bovendien wil hij in overleg met de buurtbewoners in een nog te ontwikkelen vorm van buurtconsultatie het locatieprofiel voor het Oosterpark verder uitwerken op het gebied van openbare evenementen: aantal, omvang en geluidsbelasting.

De Vrienden van het Oosterpark hebben in ruil voor de toezeggingen het beroep tegen de kapvergunning bij de rechtbank ingetrokken. We blijven het echter oneens met het stadsdeel over hun kapvergunning, omdat deze in onze ogen te rigoureus is. Lees verder onder aan deze pagina.

Klik hier>>  voor de volledige overeenkomst

Hoe is het zover gekomen? Een verslag van de gebeurtenissen van de afgelopen 3 weken.

Ivar Manuel is de voorzitter van de nieuwe bestuurscommissie van stadsdeel Oost en daarbinnen verantwoordelijk voor zowel het openbaar groen als voor het evenementenbeleid. Hij verzocht ons bestuur begin april om te praten over de voorwaarden waaronder wij af zouden zien van ons beroep bij de rechtbank tegen de kapvergunning voor het Oosterpark. Wij zagen dat als een kans alsnog met het stadsdeel in gesprek te komen over de bomenkap en ook over de evenementen in het park. In gesprekken op 10 en 17 april heeft ons bestuur de volgende tegemoetkomingen gevraagd, in ruil voor het verder afzien van de procedure bij de rechtbank over de kapvergunning. Deze procedure stond aanvankelijk gepland op 14 mei, en gaat dus niet door.

Onze wensen

A. Aanpassing Definitief  Ontwerp en kapvergunning

Wij hebben al onze specifieke verlangens  die (naast ons algemene verzoek om een hele nieuwe uitwerking met veel minder kap van gezonde bomen te maken) in procedures bij respectievelijk de bezwaarschriftencommissie en de Rechtbank aan de orde waren, op tafel gelegd.

1. Het schrappen van de nieuwe brug over de vijver en het pad daar naar toe uit het ontwerp, waardoor ook de bomen die daarvoor gekapt zouden moeten worden, behouden blijven.

2. De vijf bomen die volgens de bezwaarschriftencommissie gespaard moeten worden maar toch nog op de kaplijst staan, worden daarvan verwijderd. Dit betreft de twee populieren bij het tennisveldje en twee eiken in de rij eiken naast het pierenbadje en een  boom bij de ligweide.

3. De iepen rond de muziekkoepel worden niet gekapt. Met uitzondering van de enkele iepen die er slecht aan toe zijn.

B. Evenementenbeleid

1. Conform de Kadernota evenementenbeleid van 18-09-2012 worden de profielen van alle locaties die geschikt zijn voor grote evenementen, voorzien van het maximum aantal grote evenementen inclusief geluidsbelasting. Daarmee komen deze alternatieve locaties beschikbaar en wordt spreiding van evenementen over Oost mogelijk.

2. Het locatieprofiel van het Oosterpark wordt zodanig aangepast dat er geen besloten grote evenementen meer mogelijk zijn en nog slechts één groot openbaar evenement. De mogelijkheid van zware geluidsbelasting wordt geschrapt. De evenementen Appelsap en Loveland kunnen dus niet meer in het Oosterpark plaatsvinden.

3. Besluiten over de nieuwe spreiding en nieuwe locatieprofielen worden binnen een half jaar genomen, zodat één en ander met ingang van 2015 in werking kan gaan.

Eerste reactie van Ivar Manuel

De voorzitter van de bestuurscommissie heeft op bovenstaande punten gereageerd per brief van 22 april. Wat betreft de bomenkap kwam hij ons op onze eerste twee punten volledig tegemoet. Dat leidt tot behoud van zeven waardevolle gezonde bomen. Wat betreft de iepen hield hij vast aan volledige kap (toelichting stadsdeel). Wat betreft het evenementenbeleid kwam de voorzitter van de bestuurscommissie ons voldoende tegemoet op onze punten 1 en 3. Op ons tweede punt was het aanbod  nog te onduidelijk. Wij hebben toen de voorstellen voorgelegd aan onze alv. 

Algemene ledenvergadering van 24 april 2014

Onze algemene ledenvergadering heeft bovenstaand aanbod van de voorzitter van de bestuurscommissie van het stadsdeel besproken. Daar is met grote meerderheid de volgende motie aangenomen.

“De algemene ledenvergadering van de Vrienden van het Oosterpark,

gezien de brief van de voorzitter van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost van 22 april,

overwegende dat deze brief zowel op het punt van de bomenkap als op het punt van de evenementen enkele tegemoetkomingen bevat,

spreekt uit dat deze nog onvoldoende zijn om onze procedure tegen de kapvergunning bij de rechtbank in te trekken,

besluit ons bestuur te verzoeken opnieuw in overleg te treden met de voorzitter van de bestuurscommissie om zijn aanbod uit te breiden met de volgende punten:

1. Geen kap van de iepen rond de muziekkoepel. (Met uitzondering van de enkele iepen die er slecht aan toe zijn.)

2.In het locatieprofiel voor het Oosterpark wordt eenduidig vastgelegd dat er geen grote besloten festivals mogelijk zijn in het park.

3. De bestuurscommissie komt, via buurtconsultatie, tot een locatieprofiel voor het Oosterpark dat redelijk is en draagvlak heeft onder bewoners en omliggende instellingen. Het kader voor de buurtconsultatie wordt afgesproken met de Vrienden van het Oosterpark en aan de bewoners en andere betrokkenen voorgelegd.

Spreekt uit dat het bestuur de procedure bij Rechtbank tegen de kapvergunning in kan trekken als er wordt voldaan aan deze voorstellen.”

Het bestuur heeft bovenstaande eisen op 28 april met Ivar Manuel besproken. Dat heeft geleid tot de volgende toezeggingen, vervat in het definitieve document.  Klik hier>>  voor de volledige overeenkomst

Wij constateren dat de voorzitter van de bestuurscommissie volledig tegemoet komt aan onze laatste wensen. Daarom hebben we, conform de uitspraak van onze algemene ledenvergadering, de beroepsprocedure bij de rechtbank ingetrokken op 1 mei 2014.

Discussie

Hieronder een vergelijking van de bomenkap in de oorspronkelijke kapaanvraag van 16 april 2013 met de plannen zoals ze er na de laatste toezeggingen van het stadsdeel uitzien.

Oorspronkelijk plan

Uiteindelijk plan

Opgeschoten wildgroei en zaailingen die de groei van duurzame bomen belemmeren

217

178

Ongezonde bomen

 45*

24

Bomen die het nieuwe ontwerp voor het park in de weg staan

142

100

Totaal te kappen bomen

404

302

*Bij deze 45 waren de iepen opgenomen die niet ongezond waren en uiteindelijk behouden worden

Ter compensatie van de 302 te kappen bomen worden er 302 nieuwe bomen geplant, waarvan 64 in het Oosterpark. In vergelijking met het oorspronkelijk plan hebben we meer dan 100 bomen weten te behouden. Daarbij een aantal met een bijzondere waarde voor het aanzien van het park, zoals de rijen eiken aan weerszijden van de ligweide bij het pierenbadje. En de beeldbepalende iepen bij de muziekkoepel. Dat er bij het opknappen van het park wildgroei en bomen die groei van duurzame bomen in de weg staan, worden gekapt, stuit bij ons niet op bezwaar. Ook stemmen wij in met het kappen van echt ongezonde bomen.

Blijft over de 100 bomen die het nieuwe ontwerp voor dit deel van het Oosterpark in de weg zouden staan. De kap van een aantal daarvan is onvermijdelijk, zoals de bomen die moeten wijken voor de uitbreiding van de vijver. Maar er staan ook nog veel gezonde bomen op de kaplijst die enkel moeten wijken voor meer transparantie, doorkijkjes en zichtlijnen of betere bezonning van de ondergroei. Daar hebben we ons tegen verzet en daar blijven we tegen. We zijn het dan ook niet eens met het stadsdeel over hun volledige kapplan.

Afweging:

We zijn de beroepsprocedure bij de rechtbank gestopt, omdat de toezeggingen die we nu kregen meer omvattend waren dan de inzet van de rechtszaak. Bovendien heeft de voorzitter van de bestuurscommissie van het stadsdeel belangrijke toezeggingen gedaan over wijziging van het evenementenbeleid. Alle grote besloten festivals, waaronder Appelsap en Loveland, verdwijnen uit het Oosterpark. En er komt een buurtconsultatie waarin wij onze verdere wensen van maximaal één groot openbaar evenement en beperking van de geluidsbelasting zullen inbrengen. Dit is allemaal nog niet rond, maar de voorzitter van de bestuurscommissie maakt wel een grote wending in onze richting.

Het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark.

Reacties (10)

 • Patrick

  |

  Bij het instemmen met een overeenkomst moet niet alleen gekeken worden naar wat in de overeenkomst staat maar vooral wat er NIET in staat.
  Er staat NERGENS dat het Oosterpark niet meer zal worden afgesloten voor grote evenementen. Er staat ook nergens dat in het Oosterpark geen grote evenementen meer zullen plaatsvinden en/of de geluidsbelasting wordt aangepakt, slechts een toezegging dat het locatieprofiel nogmaals op de politieke agenda komt. Dit locatieprofiel heeft de afgelopen jaren vele malen op de agenda gestaan maar telkens drukte het DB hun eigen plannen gewoon door, ten nadelen van de omwonenden. En niets wijst erop dat dit niet weer zal gebeuren. De VVO kan dan wel zeggen dat zij het nog steeds oneens is met het stadsdeel over de kapvergunning omdat deze te rigoureus is, maar geeft wel het recht om hier juridisch tegen te strijden op.
  Naar mijn mening heeft de VVO veel te gemakkelijk ingestemd met het verzoek om de gang naar de rechter te stoppen. Het heeft meer weg van ‘de handdoek in de ring gooien’ dan het sluiten van een goede deal.
  Voorlopig heeft het DB weer hun zin, de plannen voor het nieuwe ontwerp gaan gewoon door (inclusief de kap van veel te veel bomen), en staat er, betreffende grootschalige evenementen, geen enkele toezegging zwart op wit!!! Ik ben echt teleurgesteld (en geloof mij, mijn typende vingers zijn veel aardiger dan mijn gevoel) in de VVO. De insprekers tijdens de vergaderingen, de petitie en de 153 bezwaarschriften worden nu niet alleen door het DB genegeerd, maar ook de VVO heeft hier klaarblijkelijk maling aan.

  Beantwoord

 • lucy kok

  |

  Als een van de deelnemers aan de besprekingen bij het stadsdeel wil ik graag reageren op de bijdrage van Anneke Meijer, Beste Anneke, je zegt dat de meeste leden niet blij zijn met de beslissing vd vereniging om de rechtzaak te stoppen. In de ledenvergadering, waarin gestemd is over het voorstel van het bestuur, was dat een minderheid. Vóór het voorstel waren 29 leden, 6 tegen en 6 onthoudingen.
  De reacties die binnenkomen via de mail zijn grotendeels positief. We hebben de lat hoog gelegd in de besprekingen met het stadsdeel en er meer uitgehaald dan bij de rechter mogelijk zou zijn. We hebben onze afwegingen zorgvuldig gemaakt en ons goed laten adviseren. In de toelichting op de website kun je lezen dat het stopzetten van de rechtzaak niet betekent dat de vereniging het eens is met de kap van alle bomen op de lijst. Wij noemen die kap te rigoreus.

  Beantwoord

 • Anneke Meijer

  |

  Ik ben helemaal niet blij met de handelswijze van VVO. En ik heb begrepen de meeste leden ook niet ! Fijn dat er een klein aantal bomen (die dus ook ten onrechte op de kaplijst stonden ) gespaard blijven, maar triest dat men in ruil daarvoor ,achter de plannen verdubbeling Oosterpark gaat staan, waarbij er nog steeds ruim 350 bomen gaan verdwijnen. En er buiten enkele nog loze toezeggingen (zoethoudertjes) nog niet echt iets uit de bus is gekomen ,waardoor de kaalslag en vermindering Oosterpark nog steeds gewoon door zou kunnen gaan. Ben dan ook blij dat er wel anderen zijn die door gaan,en proberen het Oosterpark voor de bewoners en bezoekers te behouden.Als ik het ook goed begrijp bestaat er dan ook tussen de leden van VVO zelf een grote verontwaardiging over de beslissing dat er hier door hun eigen woordvoerders genoegen mee is genomen en men daarvoor de rechtsgang ingetrokken heeft.

  Beantwoord

 • Nescio

  |

  Het leven is als een park met een wifi fontein waarin wij duurzaam kunnen vertoeven om met het elektronisch bord voor onze kop de gedragingen van onze facebook-vrienden te kunnen volgen. Erop te kunnen reageren. Ongestoord. En voor de aardigheid.

  Beantwoord

 • Marion

  |

  Blij met de afspraken mbt geluid en grote evenementen en broedseizoen, maar het aantal te kappen bomen vind ik nog steeds bizar groot. Bomen horen niet gekapt, tenzij ze ziek zijn. Ik hoop dan ook dat ook dit besluit weer voorgelegd ter inspraak, dan zal ik wederom bezwaar aantekenen.

  Beantwoord

 • Jim

  |

  Fijn dat die grote de meeste geluidsoverlast veroorzakende festivals ‘voorlopig’ geschrapt zijn. Zeker in het broedseizoen! Nu de kiezer D’66 meer macht heeft bezorgd ben ik er niet gerust op omdat deze partij toch de grootste pleitbezorgers waren van evenementen en het festivalgebeuren. Straks een BBQ festival met witte wijn? Welke visie lag er trouwens ook al weer ten grondslag aan de plannen? Evenementen? Kortom laat visie maar aan het stadsdeel over!

  Het blijft al met al een wrang resultaat. Vooral het feit dat een ‘groen’ stadsdeelbestuur nog eens meer dan 300 bomen kapt in onze openbare ruimte waar een decreet van de centrale stad eerder besloot tot het kappen van 300 gezonde dertig jaar oude Lindebomen.
  Het ‘kul’ argument dat er daarna meer bomen terug zouden komen snijdt geen hout waar het biologische waarde betreft. Het betrof immers Platanen, een boom waar plannenmakers dol op zijn omdat het bladerdek het licht zo mooi filtert op hun plan en waarbij dus de ecologische waarde op het tweede plan komt. Deze twee bomen maken, waar het de ecologische waarde betreft, een wereld van verschil en dat is bijvoorbeeld te merken aan de vogelstand en dan heb ik het nog niet over bijen (ex imker), of dat vrijwel geen enkele vogel er over piekert zijn nest in een plataan te bouwen.

  Het liefst had ik een heemtuin met wilde planten en ruigte’s terug gezien in de plannen maar daarvoor is het al te laat. Dus dan maar een poldermodel met meer ruimte…

  Sorry voor mijn cynisme vrienden. Eerlijk, ik heb bijzonder veel respect voor de door jullie getoonde inzet en elk resultaat is dan meegenomen waarschijnlijk. Meer zat er wellicht niet in.
  Bedankt voor het verzetten van bergen werk in onze participatiedemocratie.

  (Aan het herplanten van bomen hangt ook een prijs, die van symboolpolitiek die het waard is? Geld kun je maar 1 keer uitgeven en herplanten is dan zeker een blijk van duurzame intenties die betaald worden uit het potje van de verhuurinkomsten uit het park of zo.)

  PS
  Komen jullie op 18 Mei ook een partijtje golfen in de middenberm bij de groene boulevard aan de Wibautstraat?

  Beantwoord

 • Noor van Crevel

  |

  Gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Ik ben er ook persoonlijk erg blij mee. Ik ben 85 en kom bijna dagelijks in het park , om (op mijn scootmobiel) van het groen en van de mensen te genieten. Heb alle ontwikkelingen op de voet gevolgd en wordt er n u echt blij van.
  Bedankt. Als jullie me een banknummer sturen wil ik graag wat storten.

  Beantwoord

 • Vrienden van Frabnkendael

  |

  Beste vrienden van het Oosterpark,
  Van harte gelukgewenst met het bereiken van een akkoord met de nieuwe bestuurscommissie! Voor beide partijen ligt nu de weg open naar constructief overleg en samenwerken in het belang van behoud én vergroting van het mooie Oosterpark.
  Als Vrienden van park Frankendael willen we graag samen met de vrienden van de andere parken in Oost het stadsdeel aanmoedigen snel en concreet invulling te geven aan de groene voornemens van de nieuwe bestuurscommissie. Wij willen een stadsdeel met groene parken voor iedereen.
  Henk van Leeuwen
  (voorzitter Vrienden van Frankendael)

  Beantwoord

 • isa

  |

  blij dat de iepen rond de muziekkoepel en andere bomen behouden blijven! Het is nu geloof ik teruggebracht tot een verlies van zo’n 250 bomen als de herplant wordt meenomen? Dat lijkt me nog steeds erg veel op zo’n klein park. blij dat wel alle te kappen bomen ergens worden herplant. En ook blij met vermindering van festivals ivm geluidsoverlast, gevolgen voor het park en het afsluiten van het park. Dit gaat echt een goeie kant op lijkt me.

  Beantwoord

Laat een reactie achter