29 oktober 2013Deelraad besluit over evenementen2014

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Op 29 oktober heeft de Deelraad het voorgenomen besluit aangenomen om de grote evenementen in 2014 eenmalig buiten het Oosterpark een plek te geven. De motivering van dit besluit maakt het mogelijk om de grote evenementen in 2015 te laten terugkeren naar het Oosterpark. Volgens die motivering biedt “Het evenementenbeleid stadsdeel Oost onvoldoende ruimte om de in het Oosterpark geaccommodeerde grote, zware evenementen elders te huisvesten”.

 In de commissieflap van 2-10-13 staat de volgende toelichting: “Het Oosterpark is in 2014 niet beschikbaar voor evenementen wegens werkzaamheden (….). Er worden jaarlijks vier grote evenementen met zware geluidsbelasting, waarvan twee met zware bassen, gehouden in het Oosterpark. Binnen het stadsdeel zijn volgens het huidige evenementenbeleid weinig alternatieve locaties voorhanden voor deze evenementen. Het betreft Keti Koti, Roots, Loveland en Appelsap”.

De VVO stuurde al voor de commissievergadering van 2 oktober informatie naar de raadsleden om te pleiten voor wijziging van het locatieprofiel van het Oosterpark en voor spreiding van grote, besloten, evenementen.

De inspreekster voor de VVO heeft dit op 29 oktober opnieuw naar voren gebracht.

Op 29 oktober had het bestuur een gesprek met portefeuillehouder Jeroen van Spijk. Hij beloofde dat de evaluatie van de verplaatsing van de grote evenementen in het najaar van 2014 zal plaatsvinden. Volgens hem is er echter geen tijd meer om de profielen van andere locaties aan te vullen. Dat maakt spreiding in 2015 onwaarschijnlijk.

naschrift: De VVO heeft op 13 november een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit.

AntwoordenGijsHendrix

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Antwoorden op de schriftelijke vragen van Bert Mentink namens Vrienden van het Oosterpark

Bijlage 2: (antwoorden van Gijs Hendrix over de evaluatie pilot evenementenprogrammering bij het conceptverslag van 19-11-13. Indeling :vragen over de bijeenkomst, vragen over de pilot)

 Vragen over de bijeenkomst van 19-11-2013:

1. Zijn de raadsleden van de commissie algemene en sociale zaken ook uitgenodigd voor deze evaluatie?

Antwoord: Nee.

 

2. Wat bedoelt u in de uitnodigingsmail met “een representatieve afspiegeling van omwonenden”? Zijn dit de deelnemers aan de pilot of ook andere bewoners?

Antwoord: Volgens de kadernota evenementenbeleid kon “een representatieve afspiegeling van omwonenden” worden uitgenodigd. Dit is niet nodig geacht.

 

3. Wie bedoelt u met “de bezoekers van festivals”? Wie zijn uitgenodigd en waarom? (deze groep is nooit eerder genoemd naast de festivalorganisatoren).

Antwoord: Volgens de kadernota evenementenbeleid konden “de bezoekers van festivals” worden uitgenodigd. Dit is niet nodig geacht.

 

4. Welke deelnemers doen mee voor Groen en Ecologie (genoemd in de brief van 14092012 onder procedure)?

Antwoord: Alleen de deelnemers aan de pilot zijn uitgenodigd voor de evaluatie. Wat in de brief van 14092012 onder procedure bedoeld wordt is dat de pilotgroep via de Parkemanager adviseert en dat daarnaast de interne adviseurs Groen en Ecologie ook adviseren. Zij staan buiten de pilot.

 

5. Welke informatie is vooraf bekend bij de verschillende groepen deelnemers, bijvoorbeeld van interne evaluaties?

Antwoord: De medewerker Vergunningen heeft, indien nodig, met de organisatoren geëvalueerd. De makelaar Kunst en Cultuur ontvangt, uiterlijk 3 maanden na afloop, evaluaties van de gesubsidieerde evenementen. Tijdens het overleg heeft de makelaar Kunst en Cultuur toegezegd de bezoekcijfers van de 4 grote evenementen aan de pilotgroep door te geven.

 

6. Welke informatie krijgen de deelnemende bewoners, voorafgaand aan de bijeenkomst, over het verloop van de pilot?

Antwoord: Geen.

 

 

Vragen over de pilot tot nu toe:

1. Hoeveel bewoners doen/deden mee aan de pilot voor het Oosterpark?

Antwoord: 25.

 

2. Konden alle belangstellenden die zich hebben opgegeven daadwerkelijk meedoen?

Antwoord: Ja.

 

3. Hoeveel en welke vergunningaanvragen kregen de bewoners om over te adviseren? Ik kreeg als pilotdeelnemer 4 vergunningaanvragen: voor Keti koti, Appelsap, kermis en buurtcamping. Maar in 2013 zijn 12 of 13 vergunningsplichtige evenementen gehouden in het park. Er is dus kennelijk een selectie gemaakt voor het advies? Zo ja welke selectie en waarom?

Antwoord:

Het wegvallen van de Parkenmanager in april/mei is door verschillende stadsdeelmedewerkers zo goed mogelijk opgevangen. Negen van de elf vergunningaanvragen zijn ter advisering aan de pilotgroep voorgelegd, twee zijn waarschijnlijk per abuis niet voorgelegd. Het is mogelijk dat de vervangers van de Parkenmanager niet altijd dezelfde verzendlijst hebben gebruikt.

 

4. Hoe verliep de deelname aan de advisering over de vergunningaanvragen in de loop van het jaar? Als bewoners gestopt zijn wat is de reden? Hoeveel bewoners (wie) waren aanwezig op de bijeenkomst  met de festivalorganisatoren in februari (dit staat niet in het verslag van de bijeenkomst)?

Antwoord: Slechts enkele pilotdeelnemers hebben daadwerkelijk geadviseerd. Deze kleine groep, van voornamelijk tegenstanders van evenementen, is in de loop van het jaar stabiel gebleven. Het is niet bekend wat de reden voor bewoners was om niet te adviseren.

 

5. Volgens de pilotprocedure (brief 14092012) zijn samenvattingen van het advies van de bewoners naar de afdeling Vergunningen gestuurd. Afwijkend advies zou voorgelegd worden aan het DB. Vragen: waarom zijn deze samenvattingen niet teruggekoppeld (toegestuurd) naar de deelnemende bewoners ter informatie? Graag ontvangen wij deze samenvattingen alsnog. Is er sprake geweest van afwijkend advies? Wat is daarmee gedaan?

Antwoord: Samenvattingen zijn inderdaad niet teruggekoppeld naar de deelnemende bewoners ter informatie? De reden is dat de Parkenmanager die deze taak toebedeeld had gekregen is opgestapt en niet is vervangen. Dit is een verbeterpunt voor de pilot.

 

6. Hoe konden bewoners (via de pilot) invloed uitoefenen op de evenementenprogrammering? Waar is die invloed aantoonbaar? Welke rol speelt het locatieprofiel van het Oosterpark daarbij?

Antwoord: Door actieve deelname aan de pilot. Met name tijdens de bijeenkomst op 25-2-2013 heeft de pilotgroep een directe invloed op de evenementenprogrammering uitgeoefend. In het locatieprofiel van het Oosterpark ligt een aantal voorwaarden besloten waar het stadsdeel en alle evenementenorganisatoren zich aan houden.

evaluatie Pilot

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Op 19 november werd de langverwachte evaluatie van de pilot  evenementenprogrammering Oosterpark 2013 gehouden. We werden uitgenodigd om naar MuzyQ te komen. Alleen plaats en tijd stonden in de mail. We kregen vooraf geen agenda of informatie.

Voorafgaande aan de bijeenkomst stelde de VVO daarom een aantal vragen. Hier leest u het antwoord van de makelaar kunst en cultuur van het stadsdeel.  Hieronder de impressie van de avond van Lucy Kok:

De agenda, ter plekke uitgedeeld, had de volgende 4 punten (zo kort als het hier staat):

 1. ervaringen met pilot
 2. evenementen 2013
 3. locatieprofiel Oosterpark 2015
 4. buurtconsultatie 2015

Besloten werd, op verzoek van een van de bewoners, om punt 3 en 4 niet te behandelen omdat er vooraf geen informatie en agenda bekend was.  Het was daardoor niet mogelijk om de bijeenkomst voor te bereiden.

Aanwezig drie mensen van het stadsdeel: Gijs Hendrix (makelaar kunst en cultuur), Sander Meijer als voorzitter en Arjan Naaktgeboren (afdeling vergunningen). Gijs Hendrix maakte de aantekeningen voor het verslag. Sander Meijer kan goed voorzitten en diende als bliksemafleider (samenvatten, begrijpen,  de tegenstelling over de functie van het park tussen bewoners en festivalorganisatoren naar boven halen etc). Vijf mensen van Appelsap en 1 ondernemer van o.a. de Biertuin, ook sponsor van de buurtcamping. Vier bewoners: Hans, Vera, Vital, Lucy.

Vera stelde voor aan de hand van ons overzicht van de evenementen Oosterpark 2013 systematisch per evenement door te nemen wat er mis was gegaan.
Na het begin met kritiek en vragen kwam er wel een omslag en verbeterde de sfeer.

We hebben wel onze punten gemaakt. Over dat er niets teruggekoppeld is naar de pilotdeelnemers. Daar kunnen ze van leren zei Sander! Ik heb onze vragen en de petitie over de evenementen, waaronder 2200 handtekeningen gezet zijn, uitgedeeld.

Arjan Naaktgeboren zei dat hij een bulk reacties toegestuurd kreeg van pilotdeelnemers, geen samenvatting, en dat het natuurlijk geen democratie is waar het om de meerderheid gaat maar om een belangenafweging. Op mij maakte het sterk de indruk dat er een blik op geworpen is en verder niet.. Met .andere woorden: de pilotdeelnemers hebben geen invloed gehad op de evenementen programmering. In totaal hebben zich 30 deelnemers opgegeven voor de pilots Oosterpark en Frankendael,  zowel individuele bewoners als organisaties/instellingen. De meeste deelnemers, namelijk 23, voor het Oosterpark. de sel en ganisaties/instellingen. ndael opgegevenbewoners alleen voor het Oosterpark De eerste informatiebijeenkomst in december werd goed bezocht. Een bijeenkomst in februari 2013 werd bijgewoond door slechts enkele bewoners. Daar konden zij alleen  tips gegeven  aan organisatoren van  grote evenementen die al  een vergunning hadden.  Over het locatieprofiel  van het Oosterpark kon niet  gesproken  worden. Veel mensen zijn kennelijk afgehaakt. Het is Gijs Hendrix niet bekend waarom dat is en hij heeft er ook niet naar geïnformeerd. Hopelijk krijgen we daar nog zicht op. Tijdens de evaluatiebijeenkomst is het doel van de pilot niet aan de orde geweest.

We krijgen het verslag van Gijs Hendrix waar we nog op kunnen reageren als het niet klopt en we krijgen het advies, dat hij voor de wethouder schrijft, voor commentaar.

Ik vraag me wel af (ter plekke vergeten te vragen) waar hij uit gaat putten voor dat advies.

Verwarrend is natuurlijk dat er dwars door deze pilot heen nog een andere enquete loopt van Gijs Hendrix. We schreven hier al eerder over. Het is ons niet duidelijk hoe deze twee zich verhouden.

vragen aan gijs hendrix mbt evaluatie pilot.

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Geachte heer Hendrix,

 

Dank voor de uitnodiging voor de pilotbijeenkomst van a.s. dinsdag 19-11-2013

Zelf kan ik op die avond niet aanwezig zijn. Met Lucy Kok heb ik afgesproken dat zij namens mij naar de bijeenkomst gaat.

Wij hebben samen naar het verloop van de pilot tot nu toe gekeken en naar de opzet van de pilot (brief Jeroen van Spijk 14092012).

Wij hebben enkele vragen over de uitnodiging en over het verloop van de pilot.

Zou het u mogelijk zijn alvast op de feitelijke vragen per mail te antwoorden, zodat we de tijd tijdens de bijeenkomst efficient kunnen besteden?

Hiervoor alvast onze dank. Hierbij onze vragen over de bijeenkomst en de pilot:

Vragen over de bijeenkomst van 19-11:

 1. Zijn de raadsleden van de commissie algemene en sociale zaken ook uitgenodigd voor deze evaluatie?
 2. wat bedoelt u in de uitnodigingsmail met “een representatieve afspiegeling van omwonenden” ? Zijn dit de deelnemers aan de pilot of ook andere bewoners?
 3. wie bedoelt u met “de bezoekers van festivals”? Wie zijn uitgenodigd en waarom? (deze groep is nooit eerder genoemd naast de festivalorganisatoren).
 1. Welke deelnemers doen mee voor Groen en Ecologie (genoemd in de brief van 14092012 onder procedure)?
 2. welke informatie is vooraf bekend bij de verschillende groepen deelnemers, bijvoorbeeld van interne evaluaties?

Welke informatie krijgen de deelnemende bewoners, voorafgaand aan de bijeenkomst. over het verloop van de pilot?

Vragen over de pilot tot nu toe

 1. hoeveel bewoners doen/deden mee aan de pilot voor het Oosterpark? Konden alle belangstellenden die zich hebben opgegeven daadwerkelijk meedoen?
 2. hoeveel en welke vergunningaanvragen kregen de bewoners om over te adviseren? Ik kreeg als pilotdeelnemer 4 vergunningaanvragen: voor Keti koti, Appelsap,kermis en buurtcamping. Maar in 2013 zijn 12 of 13 vergunningsplichtige evenementen gehouden in het park. Er is dus kennelijk een selectie gemaakt voor het advies? Zo ja welke selectie en waarom?
 1. Hoe verliep de deelname aan de advisering over de vergunningaanvragen in de loop van het jaar? Als bewoners gestopt zijn wat is de reden?Hoeveel bewoners (wie) waren aanwezig op de bijeenkomst  met de festivalorganisatoren in februari (dit staat niet in het verslag van de bijeenkomt)?
 1. volgens de pilotprocedure (brief 14092012) zijn samenvattingen van het advies van de bewoners naar de afdeling Vergunningen gestuurd. Afwijkend advies zou voorgelegd worden aan het DB. Vragen: waarom zijn deze samenvattingen niet teruggekoppeld (toegestuurd) naar de deelnemende bewoners ter informatie? Graag ontvangen wij deze samenvattingen alsnog. Is er sprake geweest van afwijkend advies? Wat is daarmee gedaan?
 1. Hoe konden bewoners (via de pilot) invloed uitoefenen op de evenementenprogrammering? Waar is die invloed aantoonbaar?

Welke rol speelt het locatieprofiel van het Oosterpark daarbij?

 

Tot zover onze vragen,

 

Met vriendelijke groet,

 

Bert Mentink, pilotdeelnemer en voorzitter Vrienden van het Oosterpark


Vrienden van het Oosterpark

Bank: Triodos NL02 TRIO 0781 4622 66
KvK: 57244219
postadres Oosterpark 61
1092 AR Amsterdam