AntwoordenGijsHendrix

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Antwoorden op de schriftelijke vragen van Bert Mentink namens Vrienden van het Oosterpark

Bijlage 2: (antwoorden van Gijs Hendrix over de evaluatie pilot evenementenprogrammering bij het conceptverslag van 19-11-13. Indeling :vragen over de bijeenkomst, vragen over de pilot)

 Vragen over de bijeenkomst van 19-11-2013:

1. Zijn de raadsleden van de commissie algemene en sociale zaken ook uitgenodigd voor deze evaluatie?

Antwoord: Nee.

 

2. Wat bedoelt u in de uitnodigingsmail met “een representatieve afspiegeling van omwonenden”? Zijn dit de deelnemers aan de pilot of ook andere bewoners?

Antwoord: Volgens de kadernota evenementenbeleid kon “een representatieve afspiegeling van omwonenden” worden uitgenodigd. Dit is niet nodig geacht.

 

3. Wie bedoelt u met “de bezoekers van festivals”? Wie zijn uitgenodigd en waarom? (deze groep is nooit eerder genoemd naast de festivalorganisatoren).

Antwoord: Volgens de kadernota evenementenbeleid konden “de bezoekers van festivals” worden uitgenodigd. Dit is niet nodig geacht.

 

4. Welke deelnemers doen mee voor Groen en Ecologie (genoemd in de brief van 14092012 onder procedure)?

Antwoord: Alleen de deelnemers aan de pilot zijn uitgenodigd voor de evaluatie. Wat in de brief van 14092012 onder procedure bedoeld wordt is dat de pilotgroep via de Parkemanager adviseert en dat daarnaast de interne adviseurs Groen en Ecologie ook adviseren. Zij staan buiten de pilot.

 

5. Welke informatie is vooraf bekend bij de verschillende groepen deelnemers, bijvoorbeeld van interne evaluaties?

Antwoord: De medewerker Vergunningen heeft, indien nodig, met de organisatoren geëvalueerd. De makelaar Kunst en Cultuur ontvangt, uiterlijk 3 maanden na afloop, evaluaties van de gesubsidieerde evenementen. Tijdens het overleg heeft de makelaar Kunst en Cultuur toegezegd de bezoekcijfers van de 4 grote evenementen aan de pilotgroep door te geven.

 

6. Welke informatie krijgen de deelnemende bewoners, voorafgaand aan de bijeenkomst, over het verloop van de pilot?

Antwoord: Geen.

 

 

Vragen over de pilot tot nu toe:

1. Hoeveel bewoners doen/deden mee aan de pilot voor het Oosterpark?

Antwoord: 25.

 

2. Konden alle belangstellenden die zich hebben opgegeven daadwerkelijk meedoen?

Antwoord: Ja.

 

3. Hoeveel en welke vergunningaanvragen kregen de bewoners om over te adviseren? Ik kreeg als pilotdeelnemer 4 vergunningaanvragen: voor Keti koti, Appelsap, kermis en buurtcamping. Maar in 2013 zijn 12 of 13 vergunningsplichtige evenementen gehouden in het park. Er is dus kennelijk een selectie gemaakt voor het advies? Zo ja welke selectie en waarom?

Antwoord:

Het wegvallen van de Parkenmanager in april/mei is door verschillende stadsdeelmedewerkers zo goed mogelijk opgevangen. Negen van de elf vergunningaanvragen zijn ter advisering aan de pilotgroep voorgelegd, twee zijn waarschijnlijk per abuis niet voorgelegd. Het is mogelijk dat de vervangers van de Parkenmanager niet altijd dezelfde verzendlijst hebben gebruikt.

 

4. Hoe verliep de deelname aan de advisering over de vergunningaanvragen in de loop van het jaar? Als bewoners gestopt zijn wat is de reden? Hoeveel bewoners (wie) waren aanwezig op de bijeenkomst  met de festivalorganisatoren in februari (dit staat niet in het verslag van de bijeenkomst)?

Antwoord: Slechts enkele pilotdeelnemers hebben daadwerkelijk geadviseerd. Deze kleine groep, van voornamelijk tegenstanders van evenementen, is in de loop van het jaar stabiel gebleven. Het is niet bekend wat de reden voor bewoners was om niet te adviseren.

 

5. Volgens de pilotprocedure (brief 14092012) zijn samenvattingen van het advies van de bewoners naar de afdeling Vergunningen gestuurd. Afwijkend advies zou voorgelegd worden aan het DB. Vragen: waarom zijn deze samenvattingen niet teruggekoppeld (toegestuurd) naar de deelnemende bewoners ter informatie? Graag ontvangen wij deze samenvattingen alsnog. Is er sprake geweest van afwijkend advies? Wat is daarmee gedaan?

Antwoord: Samenvattingen zijn inderdaad niet teruggekoppeld naar de deelnemende bewoners ter informatie? De reden is dat de Parkenmanager die deze taak toebedeeld had gekregen is opgestapt en niet is vervangen. Dit is een verbeterpunt voor de pilot.

 

6. Hoe konden bewoners (via de pilot) invloed uitoefenen op de evenementenprogrammering? Waar is die invloed aantoonbaar? Welke rol speelt het locatieprofiel van het Oosterpark daarbij?

Antwoord: Door actieve deelname aan de pilot. Met name tijdens de bijeenkomst op 25-2-2013 heeft de pilotgroep een directe invloed op de evenementenprogrammering uitgeoefend. In het locatieprofiel van het Oosterpark ligt een aantal voorwaarden besloten waar het stadsdeel en alle evenementenorganisatoren zich aan houden.

Reacties (1)

Laat een reactie achter