Werkgroep Grote Evenementen concept

Trends en terugblik

Het Oosterpark is populair, zowel bij de dagelijkse bezoekers als bij de organisatoren van evenementen. De trend is dat het aantal reguliere parkbezoekers toeneemt evenals het aantal evenementen. Volgens cijfers van de afdeling vergunningen waren in 2010 en 2011 negen evenementen vergunningsplichtig, in 2012 waren dat er twaalf. Evenementen van meerdere dagen zoals Kermisplaza (6 dagen) telt het stadsdeel als één evenement.  De grote evenementen trekken steeds meer bezoekers . In 2012: Appelsap 12.500, Roots festival 30.000, Loveland Queensday 10.000 (verwachting 2013: 15.000), Keti Koti (viering afschaffing slavernij) 30.000, volgens de cijfers van het stadsdeel. Afsluiting van het park om entree te heffen is, sinds 2011, een andere nieuwe trend. In 2012 waren er veel klachten van bewoners over de grote evenementen m.n. over Appelsap. Het betrof de geluidshinder,  de afsluiting van het park en de vernielingen aan het park.

In 2013 komen er drie besloten festivals: Loveland Queensday, Appelsap en het Roots festival. De VVD en D’66 komen er rond voor uit: zij zien het Oosterpark als een terrein voor grote en afgesloten evenementen. Onder druk van de organisatoren van grote festivals sloten de PvdA en GroenLinks compromissen voor 2013  wat er in 2014 gebeurt is afhankelijk van de evaluatie, de inzet van bewoners en de bereidheid van organisatoren van festivals om naar een andere locatie te verhuizen.

Het stadsdeel heeft de bewoners niet betrokken bij het tot stand komen van de evenementennota. Die nota is op 18 september 2012 vastgesteld door de Deelraad zie de bijlage voor het locatieprofiel van het Oosterpark. Er is veel protest van bewoners tegen de grote besloten festivals. De Vrienden van het Oosterpark zetten zwaar in op openbaarheid van het park, en helderheid van bestuur. In bijgaand artikel een heldere analyse hierover, lees meer>>!

In het najaar van 2013 komt er een evaluatie van de pilot evenementenprogrammering. Het locatieprofiel is bepalend voor de programmering. Een aantal bewoners doen mee aan de pilot. In 2014 worden de stadsdelen in de huidige vorm opgeheven. Er komen bestuurscommissies voor in de plaats met gemiddeld 14 gekozen leden en ’n DB van 3 leden. De stadsdelen zullen, naar verwachting, vooral een uitvoerende functie krijgen.

Acties van de werkgroep van de Vrienden van het Oosterpark tot nu toe (meest recente bovenaan):

29 mei 2013 dienen we opnieuw een raadsadres in waarin we specifiek willen weten wat er nu eigenlijk afgesproken is rondom de grote evenementen

2 april 2013: beantwoording van  ons raadsadres van 24-2 door het Stadsdeel.  ‘De burgemeester heeft oost verzocht om medewerking aan het spreidingsbeleid. En Loveland vroeg vergunning aan voor het Ooosterpark.’  Het stadsdeel had dus alle vrijheid een andere locatie toe te wijzenen daarmee de mogelijkheid haar belofte gestand te doen van maximaal twee afsluitingen. Tsja…

27-03-13 Commissie algemene zaken. Op de agenda een notitie van de SP over het Loveland festival, de SP wil terug naar één besloten festival. Inspraak namens de VVO: geen besloten festivals meer in het Oosterpark m.i.v. 2014, na het opknappen en ophogen van het park.
24-02-13 Raadsadres ingediend namens de VVO met vragen over het (besloten) evenement Loveland Queensday in het park op 30 april. Waarom Loveland niet op een andere locatie? Het raadsadres werd niet behandeld in de Deelraad van 12-3-13.
05-02-13 Deelraad. Op de agenda een raadsinitiatief van de VVD voor een wijziging van het evenementenbeleid n.a.v. een zogenaamde brandbrief van Roots en Appelsap. De VVO en andere bewoners spreken in: het park moet openbaar blijven, kies andere locaties voor grote, besloten, evenementen. Bij de VVO inspreektekst een bijlage met overzicht van de 15 evenementenlocaties. Aangenomen wordt een motie van de PvdA en Groen Links, gesteund door de SP en D’66 om voor 2013 twee besloten festivals mogelijk te maken i.p.v. één, namelijk voor Appelsap en Roots.
18-10-12 Bewonersbijeenkomst over het Oosterpark n.a.v. de evenementennota. Georganiseerd door de Participatiegroep Oosterpark i.s.m. andere bewoners. Op deze bijeenkomst wordt een initiatiefgroep opgericht om te komen tot een vereniging van Vrienden van het Oosterpark.
17-10-12 Antwoord van het DB op een brief van de PGO over de locatieprofielen voor evenementen. DB geeft toe dat er onduidelijkheden zijn in de nota en geeft aan hoe die hersteld zullen worden bij de eerstvolgende evaluatie van het evenementenbeleid.
18-09-12 Op de agenda van de Deelraadvergadering staat de nota Evenementenbeleid Stadsdeel Oost. Appelsap voerde in de dagen eraan voorafgaande een lobby om met haar besloten festival in het Oosterpark te blijven en biedt 2500 handtekeningen aan. De nota wordt aangenomen, inclusief het locatieprofiel voor het Oosterpark, waar veel bezwaar tegen is van bewoners. Ook aangenomen: Amendement 317 : maximaal één keer per jaar een besloten festival in het Oosterpark. Inspraak door enkele bewoners.
14-09-12 Brief van portefeuillehouder Jeroen van Spijk + bijlage over pilots in Frankendael en het Oosterpark voor de programmering van evenementen, binnen de kaders van het locatieprofiel. Link. Brief JvS aan deelraad etc. Memo over wijzigingen in de nota evenementenbeleid en opdracht voor een geluidsprotocol uitgaande van de geluidsbelasting die aangegeven wordt in het locatieprofiel.
05-09-12 Cie algemene zaken bespreekt de nota evenementenbeleid. Inspraak door verschillende bewoners en de Participatiegroep Oosterpark (PGO). Kern: geschrokken van deze nota en dit locatieprofiel. Bewoners niet geïnformeerd en betrokken. Oproep aan de raadsleden om te kiezen voor de openbaarheid van het park, voor beperking van de geluidsbelasting en van het aantal grote evenementen. Een alternatief locatieprofiel wordt aangeboden als bijlage bij de inspreektekst. Appelsap beweert dat het “ten dode is opgeschreven”als het festival niet in het Oosterpark gehouden kan worden, volgens hen is er geen andere geschikte locatie. De raadsleden van PvdA, GroenLinks, SP en Meerbelangen hebben grote twijfels over besloten festivals in het park. VVD en D’66 willen meer en grotere festivals. Daarvoor zijn afsluitingen oncermijdelijk.
16-08-12 Antwoord van het DB op schriftelijke vragen door de PvdA gesteld op 09-08-12 n.a.v. klachten over het festival Appelsap, 46 geregistreerde klachten over geluidsoverlast, afsluiting van het park e.d. overzicht van evenementen, tijdsduur op- en afbouw, aantal bezoekers in 2012 en kosten voor het stadsdeel. Link: antwoord op vragen vd PvdA
22-07-12 Appelsap N.a.v. het festival Appelsap (22-7) worden minstens 46 klachten ingediend door bewoners, over geluidsoverlast, afsluiting van het park, overlast in de omgeving, trillingen en vernielingen aan het park.  en vragen gesteld door de PvdA. De meeste bewoners krijgen een standaardantwoordpag2. Er zijn ook enkele klachten over Keti Koti (1-7). Het park is overvol met 30.000 bezoekers, toiletten zijn niet bereikbaar en er zijn te weinig vuilnisbakken.
26-06-12 De Participatiegroep Oosterpark dient, mede namens ruim 80 bewoners een Zienswijze in op de conceptevenementennota met bezwaren tegen de nota en een andere visie op de waarde en het gebruik van het park. In deze versie staan geen namen van bewoners. Het antwoord van het DB op de zienswijze, gegeven in de nota van beantwoording inzake inspraak concept kadernota evenementenbeleid op 10 juli 2012 was erg teleurstellend.
30-04-12 Loveland Queensday voor het eerst voor het eerst in het Oosterpark, en voor het eerst als een besloten festival (Loveland was altijd openbaar!). Volgens het stadsdeel zou dit zijn aangewezen door de burgemeester i.v.m. spreidingsbeleid over de stad van de Koninginnedagactiviteiten. Onduidelijk is of de burgemeester Oost, dan wel het Oosterpark specifiek heeft aangewezen.

Laat een reactie achter